• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  Počítačová podpora projektování dopravních staveb - BN92

  CÍL PŘEDMĚTU

  Cílem předmětu je naučit studenty projektovat dopravní stavby a terénní úpravy v prostředí digitálního modelu terénu. Obsahově je zaměřen zejména na světové programové produkty InRoads/InRail, MxRoad/MxRail od společnosti Bentley. Tyto programy lze provozovat jak v prostředí programu Autocad, tak i MicroStation. Získané znalosti a dovednosti poskytnou studentům výraznou pomoc při zpracování školních projektů i bakalářských a diplomových pracích. Studenti budou vybavení učebními texty v elektronické podobě. Je vhodné podotknout, že stavební firmy požadují po absolventech fakulty stavební dobrou znalost těchto moderních forem projektování liniových staveb a terénních úprav. Získané znalosti zvýší konkurenceschopnosti studentů na trhu práce. Vhodné pro všechny, co se chtějí seznámit s moderními formami projektování liniových staveb, terénních úprav založených na digitálním modelu terénu.

  Student se po absolvování kursu bude velmi dobře orientovat ve výše popsané problematice, bude schopen analyzovat experimentálně zjištěné data, bude schopen vypracovat posouzení akustické i vibrační situace při novostavbě nebo rekonstrukci příslušné stavby apod. Získané znalosti a dovednosti mohou studenti využít při zpracování školních projektů i bakalářských a diplomových pracích. Získané znalosti zvýší konkurenceschopnost studentů na trhu práce. Studenti budou vybavení učebními texty v elektronické podobě. Dále je vhodné podotknout, že naše pracoviště patří k nejmodernějším v České republice. Předmět je vhodný pro posluchače všech studijních programů.

  STRUČNÁ OSNOVA
  1. Základní charakteristiky programových produktů InRoads/InRail, MxRoad/MxRail
  2. Mapové podklady (systém Zabaged), skenování a filtrace mapových podkladů
  3. Vektorizace mapových podkladů
  4. Digitální model terénu, vstupy, tvorba, zobrazení a analýza, vrstevnice
  5. Návrh směrového řešení, významné body, popis, volné trasování, vyrovnání
  6. Podélný profil, výškové řešení, popis
  7. Metody řešení terénních úprav, typické příčné řezy a svahy, tabulky násyp/zářez, rozhodovací tabulky, zobrazení objektů do příčných řezů
  8. Klopení a převýšení – metody
  9. Modelování liniových staveb, kubatury, výpisy, import a export
  10. Definice komunikace, modelář komunikace, zobrazení, rozšiřování komunikace, stoupací pruhy
  11. Umístění výhybek, vyrovnání (regrese) směrových a výškových bodů, křivostní diagram, metody návrhu křižovatky
  12. Modelování stavební jámy, skladky apod. v digitálním modelu, terénní úpravy
  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz