• Základní údaje
 • Informace o projektu
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Udržitelnost projektu
 • Kontakt
 •  
   
   
   


    Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
   

  registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2647

  NÁZEV PŘEDMĚTU

  Realizace staveb

  ZABEZPEČUJÍCI ÚSTAV
  Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
  NÁVAZNOST NA STUDIJNÍ PROGRAM
  Studijní program: Stavební inženýrství - Bakalářský studijní program
  Ročník: 4.
  Obor: Pozemní stavby
  Zaměření: nespecifikováno
  Zařazení předmětu do programu: povinný předmět
  Ukončení: zápočet, zkouška
  CÍL PŘEDMĚTU

  Naučit studenta chápat komplexnost výstavbového projektu v době přípravy, veřejného projednávání, vlastní realizace a odevzdávání i užívání staveb. Student po absolvování předmětu zná práva a povinnosti jednotlivých účastníků výstavby, má přehled o základních předpisech vztahujících se k procesu výstavby a jeho veřejném projednávání, má základní přehled o časovém a finančním plánování staveb a bezpečnostních rizicích při provádění staveb.

  Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Stavba budov není jen záležitostí projektu a statického výpočtu. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stvební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby. Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba. Převážně jde o činnosti vykonávané stavebním inženýrem - technologem, neboť přímo souvisejí s výrobními procesy, jejich technologickou strukturou, časovou návaznostím, koordinací řešením výrobního prostoru a operativním řízením stavebního provozu. Lze je matematicky modelovat, optimalizovat a aktualizovat. Výsledky přípravy jsou obsahem stavebně technologického projektu.

  STRUČNÁ OSNOVA

  • Iinvestiční politika, investiční proces, účastníci výstavby.
  • Veřejnoprávní projednání stavby - územní řízení, dokumentace k územnímu řízení, stavební řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení.
  • Nabídkové a výběrové řízení.
  • Staveništní výstavbové procesy.
  • Dodavatelské systémy ve výstavbě.
  • Činnosti výrobního procesu.
  • Modelování časové struktury stavby.
  • Metody síťového plánování.
  • Síťová analýza.
  • Cenová kalkulace.
  • Řízení provozu na stavbách.
  • Modelování výrobního prostoru stavby.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

  Kontakt: Ing. Světlana Popelová, Veveří 331/95, 602 00 Brno, tel.: +420541147123, email: popelova.s@fce.vutbr.cz