VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudiumVěda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
ESF EXCELENCE
menu
OBECNÉ INFORMACE
General Informations
Projekt Project arrow-left 
EXCELENCE 1
Excellent Teams
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-right 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiání dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


EXCELENCE 2
Excelentní vědci
Vědecko-výzkumné týmy Scientific Research Teams arrow-left 
Garanti odborných týmů Guarantor of the Sp. Teams arrow-left 
Výběrová řízení Recruitment Announcement arrow-left 
Oznámení, výsledky... Notice, results... arrow-left 
Oficiální dokumenty... Official documents... arrow-left 
Oficiální formuláře... Official forms... arrow-left 


En  Ru

Operační program Věda pro konkurenceschopnost • Oblast 2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji • Výzva 30 • Kolo 1 • CZ.11.07/2.3.00/30.0005
»PODPORA TVORBY EXCELENTNÍCH TÝMŮ MEZIOBOROVÉHO VÝZKUMU NA VUT V BRNĚ«
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Education for Competitiveness OP • Area 2.3.: Human resources in research and development • Call 30 • Round 1 • CZ.11.07/2.3.00/30.0005
»SUPPORT FOR THE CREATION OF EXCELLENT INTERDISCIPLINARY RESEARCH TEAMS AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY «
Project supported by the European Social Fund and the Czech Republic Budget.

 

VĚDECKO-VÝZKUMNÉ TÝMY A JEJICH VÝZKUMNÁ ZAMĚŘENÍ · SCIENTIFIC RESEARCH TEAMS AND RESEARCH AREAS


TÝM A · TEAM A

 • MENTOR
  prof. Ing. Drahomír NOVÁK, DrSc.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně
  Institute of Structural Mechanics FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Spolehlivost a stochastická nelineární lomová mechanika
  Reliability and stochastic nonlinear fracture mechanics
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Spolehlivost stavebních konstrukcí, stochastická výpočtová mechanika, rizikové inženýrství, stochastická lomová mechanika kontinua, simulační metody Monte Carlo, modelování betonových konstrukcí, metoda stochastických konečných prvků, porušování kvazikřehkých materiálů, vliv velikosti, pravděpodobnostní optimalizace konstrukcí.
  Reliability of civil engineering structures, stochastic computational mechanics, risk engineering, sto-chastic fracture mechanics of continua, Monte Carlo simulation methods, modelling of concrete struc-tures, stochastic finite element method, failure of quasi brittle materials, size effect, probabilistic op-timization of structures.


TÝM B · TEAM B

 • MENTOR
  doc. Ing. Zbyněk KERŠNER, CSc.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně
  Institute of Structural Mechanics FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Numerická a experimentální analýza lomových procesů v kvazikřehkých materiálech
  Numerical and experimental analysis of fracture processes in quasi brittle materials
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Analýza lomových procesů v kvazikřehkých materiálech: Lomová mechanika kompozitů na bázi siliká-tové i jiné, lomově-mechanické vlastnosti HSC, HPC a FC, mechanismy zhouževnaťování cementových kompozitů, iniciace lomu, únava cementových kompozitů, smršťování a dotvarování betonu, modelování betonu jako dvoufázového materiálu, fraktální aspekty lomu, spolehlivostní analýzy stavebních konstrukcí/prvků.
  Analysis of fracture processes in quasi brittle materials: Fracture mechanics of silicate composites and other types of composites, fracture-mechanical parameters of HSC, HPS and FC, toughening mecha-nisms of cement-based composites, fracture initiation, fatigue of cement-based composites, creep and shrinkage of concrete, modelling of concrete as two-phase material, fractal aspects of fracture, and re-liability analyses of civil engineering structures/members.


TÝM C · TEAM C

 • MENTOR
  doc. Ing. Miroslav VOŘECHOVSKÝ, CSc.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně
  Institute of Structural Mechanics FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Statistické aspekty a spolehlivost pokročilých kompozitních materiálů
  Statistical aspects and reliability of advanced composite materials
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Nelineární lomová mechanika se zaměřením na stochastické aspekty. Vlivy velikosti/měřítka (rozměrový efekt) konstrukcí na pevnost a jiné charakteristiky. Chování vláken, svazků a kompozitů vyztužených vlákny. Pokročilé metody spolehlivostního inženýrství, prostředky matematické statistiky (náhodné veličiny, náhodná pole a procesy, teorie extrémních hodnot) ve spojení s metodami nelineární lomové mechaniky (studium chování kvazikřehkých konstrukcí/materiálů). Metody stochastické optimalizace, spolehlivost konstrukcí, stochastické výpočetní metody, simulační metody typu Monte Carlo, genetické algoritmy. Programování a vývoj software.
  Nonlinear fracture mechanics with focus on stochastic aspects. Size effects, scaling in structures. Be-haviour of fibbers, yarns and fibber-reinforced composites. Advanced methods of reliability engineering, mathematical statistics (random variables, random fields and processes, extreme value theories) connected with nonlinear fracture mechanics methods (study of behaviour of quasi brittle materials/structures). Stochastic optimization techniques, structural safety and reliability, stochastic computational mechanics, Monte Carlo simulation techniques, genetic algorithms. Programming and software development.


TÝM D · TEAM D

 • MENTOR
  Ing. David LEHKÝ, Ph.D.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně
  Institute of Structural Mechanics FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Modelování porušování konstrukcí, optimalizace a analýza jejich spolehlivosti a životnosti
  Failure modelling, optimization, reliability and life-time assessment of structures
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Modelování porušování betonových konstrukcí pomocí nelineární lomové mechaniky. Analýza vzniku a rozvoje trhlin u kvazikřehkých materiálů. Plně pravděpodobnostní statistická a spolehlivostní analýza konstrukcí. Využití pokročilých simulačních technik. Optimalizace a inverzní analýza na úrovni materiálu i konstrukce s využitím soft-computing metod. Identifikace lomově-mechanických parametrů kvazi-křehkých materiálů. Detekce poškození dynamicky namáhaných konstrukcí. Inverzní spolehlivostní analýza pro stanovení návrhových parametrů při plně pravděpodobnostním návrhu konstrukcí.
  Failure modelling of concrete structures using nonlinear fracture mechanics. Analysis of crack forma-tion and propagation in quasi-brittle materials. Fully probabilistic statistical and reliability analysis of structures. Utilization of advanced simulation techniques. Optimization and inverse analysis on material and structural levels using soft-computing methods. Identification of fracture-mechanical parameters of quasi-brittle materials. Damage detection of dynamically loaded structures. Inverse reliability analysis for determination of design parameters within fully probabilistic structural design.


TÝM E · TEAM E

 • MENTOR
  prof. RNDr. Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, CSc., MBA
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav betonových a zděných konstrukcí FAST VUT v Brně
  Institute of Concrete and Masonry Structures FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Kompozitní konstrukce (návrh, analýza, experiment, optimalizace)
  Composite structures (design, analysis, experiment, optimization)
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Návrh a vývoj kompozitních (nekovových) systémů pro vyztužování a zesilování konstrukcí. Úprava stá-vajících systémů a materiálů na základě požadavků kladených na jejich užitné vlastnosti a materiálové charakteristiky. Experimentální ověřování jejich vlastností. Experimentální ověřování chování konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží - velkorozměrové zkoušky i zkoušky dílčích detailů. Ověření chování prvků vystavených extrémním namáháním (agresivní prostředí, účinky požáru, dynamické namáhání a únava materiálu). Analýza výsledků zkoušek a následně jejich využití při tvorbě teoretických analytických a numerických modelů. Příprava metodiky návrhu a posouzení konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží z hlediska únosnosti, spolehlivosti, vlivu extrémního namáhání. Zohlednění optimalizace návrhu vyztužení dle aktuálních požadavků (aspekty ekonomické, spolehlivostní, ekologické apod.).
  Design and development of composite (non-metallic) systems for reinforcing and strengthening of structures. Modification of existing systems and materials to meet requirements regarding their utility properties and material characteristics. Experimental verification of material properties. Experimental verification of behavior of structures reinforced with composite reinforcement - large scale testing and partial details testing. Testing of structures exposed to extreme loading (aggressive environment, fire effects, dynamic loading and fatigue). Analysis of test results and subsequent application of the results to create theoretical analytical and numerical models. Production of design methods and verification procedures for structures reinforced with composite reinforcement covering bearing capacity, reliability of the structure and influences of extreme loading. Design routines take into consideration optimization of whole structure according actual requirements (economical, reliability, ecological aspects).


TÝM F · TEAM F

 • MENTOR
  doc. Ing. Vladislav HORÁK, CSc.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav geotechniky FAST VUT v Brně
  Institute of Geotechnics FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Mechanika hornin
  Rock mechanics
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Interdisciplinární výzkum přírodních stavebních materiálů. V makroměřítku budou studovány jejich strukturně-petrografické, fyzikálně-mechanické a tepelné vlastnosti. V mikroměřítku bude výzkum ori-entován na podrobnou mineralogickou charakteristiku, a také na detailní geochemickou charakteristiku spojenou s moderním geochemickým modelováním založeným na hlavních oxidech, stopových prvcích a izotopech Sr, Nd a Pb. Největší důraz bude zaměřen na interdisciplinární moderní výzkum přírodních stavebních materiálů s netradičním minerálním složením (např. s obsahem alkalických amfibolů a/nebo Ba, Ti, Zr-bohatých minerálů) a geochemickým složením (per alkalické), u kterých lze očekávat specifické geotechnické vlastnosti využitelné ve stavební praxi. V případě netradičních stavebních materiálů bude interdisciplinární výzkum zaměřen rovněž na řešení otázek jejich petrogeneze.
  Interdisciplinary research of natural building materials. In the macro scale, the study will be oriented on their structural-petro graphic, physical-mechanical and thermal properties. In the micro scale, the research will be focused on detailed mineralogical characteristics, as well as detailed geochemical characteristics accompanied by modern geochemical modelling based on major oxides, trace elements and Sr, Nd and Pb isotopes. The greatest emphasis will be focused on interdisciplinary research on natural building materials with unusual mineral composition (e.g., alkaline amphibole and/or Ba, Ti, Zr-rich minerals) and geochemical composition (per alkaline), where are expected specific geotechnical properties useful in construction practice. In the case of non-traditional building materials, interdisci-plinary research will be also focused on issues of their petro genesis.


TÝM G · TEAM G

 • MENTOR
  doc. Ing. Jiří BYDŽOVSKÝ, CSc.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně
  Institute of Technology of Building Materials and Components FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Stavební materiály, ochrana betonu
  Repair and rehabilitation of concrete structures
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Vývoj polymerních ochran betonových konstrukcí, reprofilačních materiálů pro sanace a speciální po-vrchové materiály pro konstrukce vystavené agresivním prostředím. Vývoj polymerních a silikátových ochranných materiálů a systémů, materiálovou interakci, vývoj chemicky odolných impregnačních ná-těrů a dalších povrchových materiálů a jejich možnou aplikaci na konstrukce vystavené chemicky koro-zivnímu prostředí (např. stavební konstrukce v chemických a potravinářských a dalších průmyslových provozech). Dále bude řešena problematika vlivu alkoholů na vlastnosti epoxidových pryskyřic a in-terakce s ostatními stavebními materiály ochranných systémů, povrchové odolnosti stavebních kon-strukcí apod.
  Research and development of polymer protection of concrete structures exposed to corrosive envi-ronment. Proposed topic is focused on protective polymer and silicate repair materials, repair systems, material interaction, and influence of chemical composition on durability of repairs, highly chemically resistant impregnations, coatings and other surface materials. Use of these protections is proposed in different industries for example chemical and food industry, Influence of alcohols on epoxy coatings and interaction of substrate with repair systems and interaction within the system layers will part of the interest.


TÝM H · TEAM H

 • MENTOR
  Ing. Vít PETRÁNEK, Ph.D.
 • PRACOVIŠTĚ · DEPARTMENT
  Ústav technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně
  Institute of Technology of Building Materials and Components FCE VUT Brno
 • VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ · RESEARCH INTEREST
  Stavební materiály, povrchová ochrana
  Building materials, surface protection
 • SPECIFICKÉ POŽADAVKY · SPECIFIC REQUIREMENTS
  Výzkum a vývoj povrchových vrstev pro zvýšení trvanlivosti konstrukcí. Problematiky využití povrchově aktivních materiálů pro stavební i nestavební účely (např. povrchové vrstvy s TiO2, samočisticí schop-nosti povrchových materiálů obsahujících nanočástice umožňující fotokatalýzu, odolnost biologickým vlivům). Povrchově aktivní stavební materiály pro soldifikaci odpadů. Pórobetony jako katalyzátory chemických procesů – katalytická oxidace VOC, soldifikace odpadů pomocí syntetického tobermoritu jako vhodného iontového měniče.
  Research and development of surface coatings for improvement performance. Topic includes issue of use of surface active materials for building and other industry, for self-cleaning surface layers, TiO2 and nano-particles enabling photo catalysis, resistance to bio corrosion, surface active materials for solidi-fication of wastes, cellular concrete as catalyser of chemical processes, catalytic oxidation of volatile or-ganic compounds, solidification of wastes by cellular concrete, tobermorit as ion changers.