English
Doplňující pedagogické studium
Od února 2019 plánujeme otevřít nový běh Doplňujícího pedagogického studia pro studenty, absolventy a ostatní zájemce o učitelství odborných předmětů na středních školách. Uzávěrka přihlášek je do 30. ledna 2019. Další informace v přiloženém souboru a na webu Ústavu společenských věd FAST spv.webnode.cz/dps/
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 15.1.2019
 
VÝSTAVA: YOUNG ARCHITECT AWARD 2018
Cena pro studenty a začínající architekty do 33 let

Výstava představí ukázku toho nejlepšího z jubilejního 10. ročníku architektonické soutěžní přehlídky mapující tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let.

Organizátoři soutěže YAA 2018 zvolili téma „Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa“. Pro mladé architekty to znamenalo práci se stavbou, s jejím dopadem na rozvoj společenského života a tím i daného místa.
Autoři se tak mohli vracet k zásadní otázce, jak může architektura přispět k lepšímu životu.

Ke zpracování svých návrhů si mohli vybrat i z několika objektů a lokalit, které navrhla pro soutěž partnerská města – Praha, Brno, Liberec a Ostrava, či mohli zpracovávat vlastní lokality, které považovali za přínosné, a které splnily kritéria soutěže.

Účelem jubilejního ročníku soutěže bylo jako každoročně pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.
Ideové studie, přihlášené do této soutěže, vznikaly jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

Do soutěže bylo přihlášeno 49 prací. Hlavní cenu – Titul CEMEX Young Architect Award 2018 si odnesl MgA. Dušan Štefanič za projekt Sečovce (Platformy). Brno úspěšně reprezentoval Ing. arch. Petr Preininger (FA VUT v Brně) s projektem Downtown 3.0, který postoupil mezi 12 nominovaných prací.

Výstava se koná od 16. ledna do 6. února 2019

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 9.1.2019
 
25. 1. 2019 ŠKOLENÍ OPERATIVNÍHO MANAGEMENTU - KURZ CŽV
Kurz je koncipován jako školení základních práv a povinností při každodenní práci stavbyvedoucího. Kurz je zaměřen na oblast legislativy, stavebně technologické přípravy, BOZP a problematiky BIM.

ODBORNÝ GARANT: Ing. Barbora Kovářová, PhD.
ŠKOLITELÉ: Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Karpíšková – stavební právo
Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. – BOZP
Ing. Boris Biely – stavebně technologická příprava
Ing. Václav Venkrbec - BIM

TERMÍN KURZU: pátek 25. ledna 2019
DÉLKA KURZU: 9 hodin (08.30-17.00 hod.)
MÍSTO KONÁNÍ: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno
KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.
kovarova.b@fce.vutbr.cz
541147968

CENA KURZU: 850 Kč (vč. DPH) pro studenty, 1.050,00 Kč (vč DPH) pro ostatní veřejnost,

V ceně jsou zahrnuty odborné přednášky, osvědčení o absolvování a občerstvení
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 9.1.2019
 
Letní škola v Dánsku - VIA University College
Dánská partnerská univerzita VIA University College pořádá v červenci a srpnu 2019 letní školu a nabízí kurzy v několika oborech. Je možné se přihlásit do 1. 5. 2019. Více informací viz web letní školy
URL: https://en.via.dk/programmes/summer-schools
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/stokovani-a-zakladni-vypocty-problematiky-dvoudenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/zakladni-vypocty-objektu-cistiren-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří končí své studium státní závěrečnou zkouškou v lednu 2019.
Přihlášky je možné podávat v intranetu od 9. ledna 2019 a uzávěrka přihlášek je 27. 1. 2019.Součástí přihlášky je již podepsaný plán stáže od zahraniční firmy.
Detailní informace viz příloha
URL: https://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp
Zveřejněno dne 7.1.2019
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování závěrečného testu kurzu (test z FY-MA), budou studenti přijati bez přijímací zkoušky.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 7.1.2019
 
Prodloužení termínu přihlášek Erasmus+ studentské pracovní stáže
Původní termín přihlášek pro VR Erasmus+ studentské pracovní stáže byl prodloužen do 25. 1. 2019. Do tohoto termínu je potřeba přihlášky vyplnit a dodat na na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST.
Zveřejněno dne 6.1.2019
 
Erasmus+ stáže pro absolventy
VUT vyhlašuje VR na Erasmus+ stáže pro absolventy. Absolventi na stáže se musí hlásit v době, kdy jsou aktivními studenty. VR se týká stáží s výjezdy od února do září 2019. Vkládání přihlášek bude probíhat od 9. 1. 2019 do 27. 1. 2019.
Přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální
nabídka - Erasmus+).
Zveřejněno dne 6.1.2019
 
Vodojemy - 04.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/11/26/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Odželezování a odmanganování vody - 16.05.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodárenská čerpadla a čerpací stanice - 11.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Základní výpočty v dopravě vody - 07.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/zakladni-vypocty-v-doprave-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Hydraulická analýza vodovodu - využití aplikace Epanet - 21.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/hydraulicka-analyza-vodovodu-vyuziti-aplikace-epanet/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodovodní přípojky - 28.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodovodni-pripojky-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Úprava vody - 21.- 22.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
19.2.2019 DEN PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ FAST JOB DAY
Máš slušné výsledky? Studuješ FAST a chceš mít nějakou kačku navíc? A dobře placenou práci po ukončení studia? Vybrané stavební firmy nyní nabízí firemní motivační stipendia pro schopné aktivní studenty. Tak to zkus! S firemním stípkem nebudeš muset shánět brigády a můžeš v klidu studovat. A o prázdninách budeš mít navíc u firmy placenou praxi jistou!

Máš zájem? Pokud jsi na doktorském, magisterském nebo alespoň ve třeťáku na bakalářském, zaregistruj se! Chceš mít větší šanci stípko získat? Pošli své CV na adresu fastjob@fce.vutbr.cz!

Tvé CV poskytneme personalistům ze stavebních společností Metrostav a.s., OHL ŽS a.s., SKANSKA, a.s., SUDOP Praha a.s., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., ZIPP Brno s.r.o., MORYS s.r.o., IDPS s.r.o., DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., které vypsaly celkem až 30 míst.

Konec registrace je 31. ledna 2019.

Na Dni pracovních příležitostí FAST JOB DAY 19.února 2019 se se zástupci vybraných firem setkáš osobně a dozvíš se víc. Jaké jsou podmínky, jaká práce a jaké stípko.

Ještě nejsi ve třeťáku nebo se nechceš registrovat? Tak si to přijď 19. února 2019 jen omrknout ;-) Máš celý den přednášky a cvika? Nevadí. Na čas strávený na FAST JOB DAY dostaneš omluvenku ;-)
URL: https://docs.google.com/forms/d/16vQZpJ9I9lJAfUXn3OCpLZ5_VJceHwkyJuaqHyFPPL4/edit?ts=5c195fa9
Zveřejněno dne 19.12.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010