English
Výstava: SEDM PODOB BRNA BUDOUCNOSTI
Nejvýše oceněné návrhy ze soutěží organizovaných Kanceláří architekta města Brna.

JAK MAJÍ BRNO PROMĚNIT VÝSLEDKY ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ? CO PRO STEJNÁ MÍSTA NAVRHOVALI RŮZNÍ ARCHITEKTI? JAKÁ SOUTĚŽ NA VÝSLEDKY TEPRVE ČEKÁ?

Odpovědi přináší výstava v Urban centru na více jak sedmdesáti vizualizacích a desítkách fotografií. Pokrývá tak všech sedm architektonických a urbanistických soutěží, které za svou více než dvouletou činnost připravil pro město a jeho části tým městského architekta.

Návštěvníkům se představí návrhy na centrum volného času Nová Bystrouška v Bystrci, Kreativní centrum v ulici Bratislavská a sociálně zdravotní komplex na Červeném kopci. Dále výsledky urbanistické soutěže na návrh nové obytné čtvrti Na Kaménkách v Černovicích, mezinárodní ideové soutěže na proměnu areálu brněnského výstaviště a ideové soutěže na proměnu Mendlova náměstí.

Dozví se taky o historii a současnosti areálu tepláren v ulici Špitálka, na proměnu jeho části právě probíhá mezinárodní ideová soutěž.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 13. února od 18 hodin.

Výstava bude přístupná od 14. února do 22. března 2019.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
po-pá 10-12 | 13-18 hod.
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz

Vstup volný
Zveřejněno dne 11.2.2019
 
Architektonická soutěž – Bytový dům EUROPANEL
Cíl soutěže: Návrh bytového domu zpracovaný formou architektonické studie

Zadání soutěžní práce: Zpracováván bude samostatně stojící objekt se
schodišťovým prostorem v centrálním modulu, kolem nějž budou soustředěny byty. Prostor hlavního domovního schodiště musí mít denní osvětlení. Tvarová omezení půdorysu se týkají pouze požární bezpečnosti, kdy každý byt je samostatným požárním úsekem a okna jsou požárně otevřenou plochou.

Organizační pokyny:
Přihláška do soutěže: do 20. 2. 2019 emailem na adresu kovarova.b@fce.vutbr.cz

Termín odevzdání studie: do 31. 3. 2019
Cena pro vítěznou studii: 1. místo - 12.000,- Kč, 2. místo - 9.000,- Kč, 3. místo - 6.000,- Kč

Více informací naleznete v přiloženém zadání soutěže.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 5.2.2019
 
Doplňovací volby do Studentské komory AS FAST
Akademický senát FAST vyhlásil na svém zasedání 16. ledna 2019 doplňovací volby do Studentské komory AS FAST.
Doplňovací volby do SK AS FAST se řídí Volebním řádem AS FAST, viz www.fce.vutbr.cz/deska/predpisy.asp.
Volby jsou dvoukolové:
- první kolo se uskuteční elektronickým hlasováním od 18. do 24. února 2019 a na jeho základě bude sestavena kandidátní listina pro druhé kolo,
- druhé kolo proběhne jako prezenční hlasování 18. března 2019 od 8 do 16 hodin v kanceláři SK AS FAST (C 106).
Volit může každý student FAST. Voleni budou 4 členové a případní náhradníci Studentské komory AS FAST.
Podrobnosti jsou v přiloženém organizačním řádu.
Zveřejněno dne 22.1.2019
 
JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (FYZIKA, MATEMATIKA) A KURZ DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, 2. 3. AŽ 6. 4. 2019 (6 BLOKŮ, soboty), KURZ CŽV
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2019–2020 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie. Po úspěšném absolvování závěrečného testu kurzu (test z FY-MA), budou studenti přijati bez přijímací zkoušky.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/
Zveřejněno dne 18.1.2019
 
Promoce absolventů v únoru 2019
Promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů Stavební inženýrství a Městské inženýrství na Fakultě stavební VUT proběhnou dle přiloženého Pokynu děkana č. 1/2019.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 18.1.2019
 
Analýza rizik veřejných vodovodů jako součást provozních řádů - 18.04.2019 a 30.05.2019 - jednodenní kurz celoživotního vzdělávání
Program:
Novely vyhlášek, analýza rizik, metody.
Projekt a softwarová aplikace WaterRisk.
Samostatná práce se softwarem WaterRisk
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/16/analyza-rizik-verejnych-vodovodu-jako-soucast-provoznich-radu-jednodenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 18.1.2019
 
Domovní čistírny odpadních vod - 29.3.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Stokování a základní výpočty problematiky - 24.-25.4.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, projektantům a dodavatelům technologií zařízení využívaných při čištění a likvidaci odpadních vod a široké odborné veřejnosti. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/stokovani-a-zakladni-vypocty-problematiky-dvoudenni-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Základní výpočty objektů čistírny odpadních vod - 8. + 15.3.2019 - dvoudenní kurz celoživotního vzdělávání
Kurz se bude skládat z teoretických a praktických bloků, přičemž v rámci praktických bloků budou účastníci počítat cvičné příklady.
Kurz je určen pracovníkům společností vodovodů a kanalizací, pracovníkům projekce, dodavatelům strojních zařízení ČOV a čistírenských technologií. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování tohoto kurzu celoživotního vzdělávání.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2019/01/07/zakladni-vypocty-objektu-cistiren-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 8.1.2019
 
Erasmus+ absolventské stáže
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na Erasmus+ absolventské stáže pro studenty, kteří končí své studium státní závěrečnou zkouškou v lednu 2019.
Přihlášky je možné podávat v intranetu od 9. ledna 2019 a uzávěrka přihlášek je 27. 1. 2019.Součástí přihlášky je již podepsaný plán stáže od zahraniční firmy.
Detailní informace viz příloha
URL: https://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp
Zveřejněno dne 7.1.2019
 
Prodloužení termínu přihlášek Erasmus+ studentské pracovní stáže
Původní termín přihlášek pro VR Erasmus+ studentské pracovní stáže byl prodloužen do 25. 1. 2019. Do tohoto termínu je potřeba přihlášky vyplnit a dodat na na Odd. vnitřních a vnějších vztahů paní L. Zelinkové (A219) nebo na podatelnu FAST.
Zveřejněno dne 6.1.2019
 
Erasmus+ stáže pro absolventy
VUT vyhlašuje VR na Erasmus+ stáže pro absolventy. Absolventi na stáže se musí hlásit v době, kdy jsou aktivními studenty. VR se týká stáží s výjezdy od února do září 2019. Vkládání přihlášek bude probíhat od 9. 1. 2019 do 27. 1. 2019.
Přihláška se vytváří elektronicky v intranetu (horizontální
nabídka - Erasmus+).
Zveřejněno dne 6.1.2019
 
Vodárenská čerpadla a čerpací stanice - 11.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodarenska-cerpadla-a-cerpaci-stanice-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodojemy - 04.04.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodojemy.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/11/26/vodojemy-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Odželezování a odmanganování vody - 16.05.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o navazující kurz na téma úprava vody, konkrétně zaměřený na procesy odželezování a odmanganování vody.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/odzelezovani-a-odmanganovani-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Základní výpočty v dopravě vody - 07.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní jednodenní kurz z oblasti zásobování pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/zakladni-vypocty-v-doprave-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Hydraulická analýza vodovodu - využití aplikace Epanet - 21.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství je zaměřený na problematiku zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů – hydraulická analýza vodovodní sítě s využitím aplikace Epanet.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/hydraulicka-analyza-vodovodu-vyuziti-aplikace-epanet/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Vodovodní přípojky - 28.02.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zaměřený speciálně na vodovodní přípojky: definice, legislativní otázky, povinnosti vlastníka přípojky a provozovatele vodovodu, technické řešení přípojek, dimenzování, provozování, údržba a opravy, možnosti úpravy vody na přípojce.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/vodovodni-pripojky-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
Úprava vody - 21.- 22.03.2019 - kurz celoživotního vzdělávání
Základní 2denní kurz z oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
URL: https://water.fce.vutbr.cz/2018/12/10/uprava-vody-kurz-celozivotniho-vzdelavani-2/
Zveřejněno dne 3.1.2019
 
19.2.2019 DEN PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ FAST JOB DAY
Máš slušné výsledky? Studuješ FAST a chceš mít nějakou kačku navíc? A dobře placenou práci po ukončení studia? Vybrané stavební firmy nyní nabízí firemní motivační stipendia pro schopné aktivní studenty. Tak to zkus! S firemním stípkem nebudeš muset shánět brigády a můžeš v klidu studovat. A o prázdninách budeš mít navíc u firmy placenou praxi jistou!

Máš zájem? Pokud jsi na doktorském, magisterském nebo alespoň ve třeťáku na bakalářském, zaregistruj se! Chceš mít větší šanci stípko získat? Pošli své CV na adresu fastjob@fce.vutbr.cz!

Tvé CV poskytneme personalistům ze stavebních společností Metrostav a.s., OHL ŽS a.s., SKANSKA, a.s., SUDOP Praha a.s., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., ZIPP Brno s.r.o., MORYS s.r.o., IDPS s.r.o., DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., které vypsaly celkem až 30 míst.

Konec registrace je 31. ledna 2019.

Na Dni pracovních příležitostí FAST JOB DAY 19.února 2019 se se zástupci vybraných firem setkáš osobně a dozvíš se víc. Jaké jsou podmínky, jaká práce a jaké stípko.

Ještě nejsi ve třeťáku nebo se nechceš registrovat? Tak si to přijď 19. února 2019 jen omrknout ;-) Máš celý den přednášky a cvika? Nevadí. Na čas strávený na FAST JOB DAY dostaneš omluvenku ;-)
URL: https://docs.google.com/forms/d/16vQZpJ9I9lJAfUXn3OCpLZ5_VJceHwkyJuaqHyFPPL4/edit?ts=5c195fa9
Zveřejněno dne 19.12.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010