English
Erasmus+ studijní pobyty 2018/19 - 2. kolo
Institucionální koordinátor programu Erasmus+ vyhlásil 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v letním semestru 2018/19. Přihlášky jsou pro studenty FAST otevřeny v intranetu od 18. 9. do 4. 10. 2018. Více informací viz webové stránky FAST - studium - studium v zahraničí
Zveřejněno dne 19.9.2018
 
Erasmus+ studentské pracovní stáže 2018/19 - 3. kolo
Institucionální koordinátor programu Erasmus+ vyhlásil 3. kolo výběrového řízení na studentské pracovní stáže v ak. roce 2018/19 s realizací od listopadu 2018. Přihlášky jsou pro studenty FAST otevřeny v intranetu od 18. 9. do 28. 10. 2018. Více informací viz webové stránky FAST - studium - studium v zahraničí
Zveřejněno dne 19.9.2018
 
Úřední hodiny na Studijním oddělení
Ve dnech 17. 9. 2018 – 27. 9. 2018 budou rozšířeny úřední hodiny Studijního oddělení (STO) děkanátu FAST a to následovně:
PO 13 – 15 hod
ÚT 10 – 12 hod
ST 10 – 12 hod
ČT 10 – 12 hod
PÁ 10 – 12 hod.
Doporučení: Potvrzení o studiu si každý student zapsaný ke studiu na FAST může vytisknout pro daný akad. rok z Intranetu-S v záložce Zápisy.
Současně dojde v období 17. 9. 2018 – 21. 9. 2018 k částečnému odklonu studijní agendy a to do studijní místnosti A111 (budova A přízemí):
všechny ročníky obory S a R v prez. formě studia
všechny ročníky kombinovaná forma studia
všechny ročníky Geodézie a kartografie v prez. formě
všechny ročníky Civil Engineering
Zveřejněno dne 17.9.2018
 
Výuka jazyků pro studenty FAST
Nezapomeňte na povinnou zkoušku z anglického jazyka! Registrujte se do výuky: BYA3 / BYA4 (Angličtina pro mírně pokročilé) nebo BYA5 / BYA6 (Angličtina pro středně pokročilé).

Ústav společenských věd nabízí i vyšší úrovně angličtiny (s rodilým mluvčím), také výuku němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, čínštiny a češtiny pro cizince.

Odborná angličtina je vyučována ve volitelných předmětech BYA9 a BYA10 a bude otevřena dle zájmu studentů.

Rozvrh pro angličtinu je již zveřejněn v intranetu FAST. Zájemce o studium dalších nabízených cizích jazyků i z řad veřejnosti zveme na infoschůzky pořádané v pondělí 17.9.2018 ve večerních hodinách. Domluvíme rozvrh dle pokročilostí a budou vám zodpovězeny dotazy.

Časy informačních schůzek a místnost konání najdete na webu https://spv.webnode.cz/
Zveřejněno dne 12.9.2018
 
Analýza erozních poměrů a návrh protierozních opatření v procesu pozemkových úprav dne 27.9.2018
Seminář pro pracovníky pozemkových úřadů, členy RDK a zpracovatele projektových dokumentací KoPÚ.
Závaznou přihlášku a platbu zašlete nejpozději do 15.9.2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 11.9.2018
 
Výběrové řízení na výukové pobyty a školení Erasmus+ na období říjen – prosinec 2018
Od 3. do 19. 9. probíhá druhé kolo výběrového řízení na výukové pobyty a školení zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ pro období říjen - listopad 2018. Přihlásit se je možné v online formuláři na adrese https://goo.gl/forms/k12ShCBp9xr0YC8X2

Podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém souboru.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 4.9.2018
 
Informace pro studenty 1. roč. BSP v kombinované formě studia
V přiloženém dokumentu jsou uvedeny informace pro studenty 1. roč. bakalářských studijních programů v kombinované formě studia.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 3.8.2018
 
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=87
Zveřejněno dne 1.8.2018
 
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LTS shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 12tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=88
Zveřejněno dne 1.8.2018
 
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

Vědy o neživé přírodě.

Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2017–15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.

Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail mezi 25. 5. 2018 až 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).

Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.

Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).
Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez
Zveřejněno dne 25.5.2018
 
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/04/12/zaklady-cisteni-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/26/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010