English
Stipendijní pobyt DBU - Tvorba a ochrana životního prostředí
Německá spolková nadace pro životní prostředí - DBU vypisuje stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol ve Střední a Východní Evropě, zaměřených na studium různých oblastí tvorby a ochrany životního prostředí.Stipendijní program podporuje 6 – 12ti měsíční pobyty na německých odborných pracovištích: na vysokých školách, v podnicích, výzkumných ústavech, nevládních organizacích, úřadech apod. Místo stipendijního pobytu si mohou zvolit sami žadatelé nebo ho zajistí DBU dle zvolené odborné oblasti/odborného záměru žadatele. Pro zajištění potřebné úrovně znalostí německého jazyka začíná stipendijní pobyt 4-týdenním intenzivním jazykovým kurzem.
Přihláška do 1. 8. 2018. Více informací viz příloha
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 13.7.2018
 
Erasmus+ studentské pracovní stáže ZS 2018/19 - 2. kolo
Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studentské pracovní stáže s nástupem v zimním semestru 2018/19, tj. od srpna 2018 dále. Podávání přihlášek je možné v intranetu od 3. do 29. 7. 2018. K přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že má student/ka stáž přislíbenou a dohodnutou. Formulář Traineeship agreement je k dispozici na webu nebo ho žádejte u paní Ludmily Zelinkové.
URL: https://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp
Zveřejněno dne 3.7.2018
 
Erasmus+ studentské pracovní stáže ZS 2018/19 - 2. kolo
Bylo vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení na Erasmus+ studentské pracovní stáže s nástupem v zimním semestru 2018/19, tj. od srpna 2018 dále. Podávání přihlášek je možné v intranetu od 3. do 29. 7. 2018. K přihlášce je nutné dodat buď vyplněný Traineeship agreement nebo mailovou korespondenci s firmou, ze které vyplývá, že má student/ka stáž přislíbenou a dohodnutou. Formulář Traineeship agreement je k dispozici na webu nebo ho žádejte u paní Ludmily Zelinkové.
URL: https://www.fce.vutbr.cz/zahranici/ZS_LLP_informace.asp
Zveřejněno dne 3.7.2018
 
Úřední hodiny STO léto 2018
Úřední hodiny na Studijním oddělení Fakulty stavební VUT budou v měsíci červenci a srpnu 2018 probíhat dle přiloženého Pokynu děkana č. 10/2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 2.7.2018
 
Informace pro studenty 1. ročníků BSP v prezenční formě studia
Informace pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 2.7.2018
 
Letní technická škola na FAST 29. 8. 2018 až 7. 9. 2018 (10 dnů)
V posledním období přichází na technické obory mnohdy ne příliš kvalitně připravení studenti, a to buď vlastní zásluhou, nebo díky nevhodně volené střední škole. K nápravě této situace může pomoci LETNÍ TECHNICKÁ ŠKOLA, která nejen upevní teoretické základy potřebné ke studiu na technických vysokých školách, ale formou zajímavých přednášek zástupců oborů ukáže potřebu technicky vzdělané mladé generace a zvýší její zájem o tato studia.
LTS shrnuje základní středoškolské znalosti matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie a informatiky a uvádí je do vysokoškolské problematiky těchto předmětů. Závěrem každého přednáškového dne se posluchači populární formou seznámí s problematikou řešenou na vybraných odborných ústavech Fakulty stavební. V rámci LETNÍ TECHNICKÉ ŠKOLY (již 12tý ročník) je plánovaná prohlídka některých odborných ústavů a laboratoří, Knihovnického informačního centra a možnost návštěvy FIT centra Machina (Kolejní 2, 612 00 Brno).
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=88
Zveřejněno dne 20.6.2018
 
Řešení příkladů z technické fyziky 17. 9. 2018 až 11. 12. 2018 (13 bloků) KCV
Kurz je zaměřený na doplnění a rozšíření znalostí z technické fyziky. Doporučuje se především těm studentům, kteří si chtějí upevnit a zlepšit svoje znalosti v této oblasti. Studenty kurz připraví ke zkoušce z fyziky. Během tohoto celosemestrálního kurzu bude teoreticky objasněno a vypočítáno přibližně 80 fyzikálních příkladů pokrývajících oblast kinematiky a dynamiky hmotného bodu, dynamiky tuhých těles, hydromechaniky a mechanických kmitů.
Přiložený soubor
URL: http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/index.php?stranka_id=12&kurz_id=87
Zveřejněno dne 20.6.2018
 
Zápisy ke studiu dle Pokynu děkana č. 9/2018
Termíny zápisů do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě stavební VUT v Brně pro akad. rok 2018/19 naleznete v přiloženém Pokynu děkana č. 9/2018.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 20.6.2018
 
Výstava KREATIVNÍ CENTRUM BRNO
Centrum tvůrčích profesí - ateliéry, zkušebny, multifunkční sál a další zázemí pro umělce nabídne projekt kreativního centra, který je jedním z dílčích nástrojů, které město Brno realizuje na podporu místní tvůrčí komunity.

V části objektu bývalé káznice v ulici Cejl by mělo vyrůst nejen zázemí pro kreativní odvětví, ale také by měl být oživen objekt chátrající káznice a jejího okolí. Část budovy přitom zůstane zachována jako muzeum.

Na otázku, jak by mohlo takové centrum vypadat, hledala odpověď architektonická soutěž, kterou připravila Kancelář architekta města Brna a kterou v říjnu loňského roku vyhlásilo Statutární město Brno.

Účelem soutěže bylo získat kvalitní architektonické řešení na podobu kreativního centra, které je jedním ze strategických projektů města. Dalším krokem bude zpracování projektové dokumentace k jeho realizaci. Město si od projektu slibuje nejen vytvoření pracovního zázemí pro kreativní profese, ale také podporu rozvojové lokality kolem ulic Cejl a Bratislavské a oživení veřejných prostorů v okolí objektu.

První cenu v soutěži udělila porota autorům z pražského atelieru KAVA. Na místě by mohly vyrůst sdílené i samostatné kanceláře, ateliéry pro umělce, otevřené dílny, střižny, kavárna, hudební klub nebo sál s kapacitou pro dvě stě padesát lidí.

Na výstavu, která potrvá do 31. července 2018 srdečně zve KAM Brno, Urban centrum a Kreativní Brno.

Vstup volný.

URBAN CENTRUM BRNO
Stará radnice, Mečová 5
tel.: 778 520 752
e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz
URL: https://urbancentrum.brno.cz/
Zveřejněno dne 19.6.2018
 
Termíny zápisů ke studiu 1. ročníků bakalářských studijních programů
Termíny zápisů ke studiu přijatých uchazečů do 1. ročníků bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia naleznete v příloze.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 14.6.2018
 
Studentská soutěž České agentury pro standardizaci
Česká agentura pro standardizaci vyhlašuje třetí ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN. Více na www.agentura-cas.cz.
URL: http://www.agentura-cas.cz/studenti_cena
Zveřejněno dne 29.5.2018
 
7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:

Vědy o živé přírodě a chemické vědy.

Vědy o neživé přírodě.

Humanitní a společenské vědy.


Základní informace:

Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2017–15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.

Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail mezi 25. 5. 2018 až 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).

Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.

Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.

Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech).
Přiložený soubor
URL: http://www.academia.cz/studentska-soutez
Zveřejněno dne 25.5.2018
 
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž
Město Litomyšl vyhlašuje veřejnou uměleckou soutěž na změnu kulturního a historického kontextu sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli.

Uzávěrka 1.kola soutěže je 31.srpna 2018.
Podrobné podmínky najdete na www.litomysl.cz, v sekci Podnikatel - výběrová řízení.
Přiložený soubor
Zveřejněno dne 23.4.2018
 
Základy čištění odpadních vod - 27. 9. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti centralizovaného odkanalizování a čistíren odpadních vod z měst a obcí, zaměřený zejména na centrální čistírny odpadních vod (ČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/04/12/zaklady-cisteni-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
Domovní čistírny odpadních vod - 4. 10. 2018 - kurz celoživotního vzdělávání
Jednodenní odborný kurz z oblasti decentralizované likvidace odpadních vod z rodinných domů a objektů. Kurz je zaměřený zejména na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren odpadních vod (DČOV).
URL: http://water.fce.vutbr.cz/2018/03/26/domovni-cistirny-odpadnich-vod-kurz-celozivotniho-vzdelavani/
Zveřejněno dne 20.4.2018
 
STUDENTSKÉ PRUKAZY - manuál pro studenty
Manuál pro studenty
URL: https://www.vutbr.cz/cvis/pro-uzivatele/pokyny-a-pravidla-f20933/studentsky-manual-na-prukazy-vut-d46775
Zveřejněno dne 11.1.2010