Závěr:

Projekt 1497/2013 byl zaměřen na inovaci a rozšíření výukové fakultní laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí. Inovace spočívala v pořízení speciálního mobilního vibračního budiče včetně příslušenství, který umožňuje buzení stavebních konstrukcí jak v rámci zkušebních hal, tak rámci terénních měření. Lze oprávněně předpokládat, že realizovaná inovace přinese studentům moderní prostředek pro studium konstrukcí pod dynamickým zatížením. Pořízené vybavení umožní také zatraktivnit návrh závěrečných prací studentů a zkvalitnit jejich zpracování.

Součástí inovace byl také návrh a sestavení nových výukových úloh pro prezentaci na přednáškách i pro praktickou činnost studentů v rámci vybraných předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu Stavební inženýrství se zaměřením na problematiku optimalizace navrhování, modelování, studium dynamických a materiálových vlastností. Pořízené vybavení je připraveno k využití od letního semestru 2013/2014 pro potřeby výuky i pro realizaci závěrečných (zejména diplomových a disertačních) prací studentů.

Závěrem řešitelé děkují pracovníkům Fondu rozvoje vysokých škol za udělenou dotaci. Tato umožnila inovovat výuku v souladu s moderními trendy v oblasti dynamického zatěžování konstrukcí.