Dosažené výsledky a konkrétní výstupy z řešení projektu:

Základním výstupem řešení projektu byla inovace a rozšíření výukové fakultní laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí FAST VUT. Inovace spočívala v pořízení speciálního mobilního vibračního budiče včetně příslušenství, který umožňuje buzení stavebních konstrukcí jak v rámci zkušebních hal, tak rámci terénních měření.

Veškeré zakoupené vybavení bylo zprovozněno a je připraveno k využití pro potřeby výuky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu studijního programu Stavební inženýrství od letního semestru akademického roku 2013/2014. Současně je pořízené vybavení nachystáno pro potřeby a využití v rámci realizace závěrečných prací studentů.

Byl vytvořen výukový text a výuková prezentace v elektronické podobě zaměřené na popis a prezentaci základních metod dynamického buzení konstrukcí. Dále bylo vytvořeno devět výukových úloh pro problematiku optimalizace navrhování, modelování, studium dynamických a materiálových vlastností včetně návodu zahrnujícího úvod do problému, popis úlohy, návrh metody analýzy i praktickou realizaci. Výukové úlohy jsou zaměřeny nejen na oblast laboratoří, ale také na reálné stavební konstrukce v terénu.

Koncem roku proběhnul pracovní seminář za účasti vybraných pracovníků FAST VUT a vybraných studentů doktorského studia s cílem seznámit zúčastněné se získaným vybavením, jeho možnostmi i využitím při inovaci výuky. Výsledky řešení projektu byly uveřejněny na www stránkách spoluřešitele projektu.

Současně se připravuje diskusní skupina v rámci Facebooku umožňující prezentovat získané zkušenosti s pořízeným měřícím systémem a nabývat také informace od obdobně vybavených pracovišť v České republice i zahraničí. Upřesňuje se možnost realizace krátké přednášky o řešení projektu v rámci doktorské konference Juniorstav 2014. Získané zkušenosti i další výsledky budou prezentovány na pracovním semináři v rámci setkání zúčastněných ústavů počátkem září 2014. Připravuje se také uveřejnění krátké zprávy o inovaci laboratoře i pořízeném vybavení v univerzitním časopisu VUT Události. Rovněž v rámci projektu byla řešena návaznost na další vysokoškolská pracoviště jak v České republice, tak i v zahraničí.