Postup a způsob řešení:

Vlastní řešení bylo rozděleno do několika základních etap. Po přidělení finančních prostředků byl proveden průzkum trhu za účelem získání podkladů. Pořizované zařízení představuje unikátní mobilní budicí systém zahrnující hydromotor s příslušenstvím, ovládací elektroniku, hydraulické napájení včetně příslušenství, zatěžující rám a zatěžovací závaží. Jde tedy o jedinečný budící systém vytvořený na zakázku pro potřeby Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále FAST VUT).

Řešení projektu předpokládalo, že tento budící systém bude využíván v návaznosti na již dříve pořízené zařízení od firmy Inova s názvem Dynamická zatěžovací zkušební souprava, inventární číslo 315071. Z důvodu cenové úspory šlo zejména o hydraulické propojení na zdroj tlakového oleje, části řídicí elektroniky, na míru vytvořené přípravky a snímače. Přesto řešitelé oslovili tři firmy zabývající se projekční, vývojovou a výrobní činností z oblasti dynamických zatěžovacích systémů poptávkou na vývoj, projekci a výrobu takového systému. Došla pouze jedna kladná nabídka. Na základě skutečnosti plynoucí z výše uvedeného textu a na základě Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně, dále z důvodu plné kompatibility i vzhledem k jedinečnosti dodávaného systému, byla pro dodání navržena opět firma Inova.

V průběhu další etapy byly řešeny technické detaily i konstrukční řešení a výroba zařízení byla objednána. V dalším období byly postupně teoreticky i prakticky sestavovány jednotlivé výukové úlohy včetně tvorby prezentací, učebních textů a zabezpečení zkušebních vzorků, výběr vhodných měřících postupů, snímače apod. Celkem bylo navrženo 9 výukových úloh. V měsíci prosinci bylo zařízení dodáno, uvedeno do chodu a byla realizována příslušná školení. Zároveň byly zřízeny www stránky spoluřešitele projektu, realizován pracovní seminář s cílem dodané zařízení představit pedagogům i studentům a podniknuty kroky ke spolupráci s obdobně orientovanými pracovišti. V současné době je dynamický budič plně funkční a připraven pro výuku i realizaci závěrečných prací studentů.