Čerpání finančních prostředků:

Finanční prostředky přidělené z Fondu rozvoje Vysokých škol byly čerpány v souladu s plánem projektu. Přehled čerpání prostředků je uveden v následující tabulce.

Z údajů v tabulce je patrné, že celková částka zaplacená za dodaný komplet je nepatrně vyšší (cca 5 tis. Kč). Bylo to z důvodu mírné úpravy uložení hydraulického válce. Tato částka byla zahrnuta do příspěvku pracoviště. Je vhodné podotknout, že celkový příspěvek školy je mnohem vyšší, než je uvedený v Tabulce 1 díky pořízeným přípravkům, vzorkům apod.

Náklady na řešení Dotace z FRVŠ Příspěvek VŠ
(zaokrouhleno na celé tis. Kč) poskytnuto použito příslíbeno skutečnost
Kapitálové výdaje:
Celkem 1747 1747 0 5
Běžné náklady:
Odměny za řešení projektu 0 0 0 0
Stipendia 0 0 0 0
Ostatní osobní náklady 0 0 0 0
Sluľby 0 0 0 0
Cestovné zahraniční 0 0 0 0
Ostatní 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0
Celkem 1747 1747 0 5