Ondřej Šikula, Josef Plášek

Software pro simulaci rozličných časově ustálených i neustálených fyzikální jevů ve stavebnictví a TZB.

Software CalA (Calculation Area) verze 3 je založen na numerickém řešení diferenciální rovnice (1) popisující transport obecné veličiny W s koeficienty c metodou kontrolních objemů. Využití softwaru je typicky ve stavebnictví a to při výzkumu, nebo v technické praxi při  řešení úloh a problémů 2D vedení tepla dle rovnice (2). Pro tyto účely je software ověřen dle ČSN EN ISO 10211. Software lze také využít k simulaci dalších jevů jako je transport vlhkosti ve stavebních materiálech, řešení potenciálního, izoentropického proudění, nebo plně vyvinutého rychlostního pole při laminárním proudění vazké tekutiny v potrubí a podobně. Software obsahuje vlastní preprocesor, procesor a postprocesor a lze jej tak použít samostatně bez nutnosti využití externích softwarů. Preprocesor umožňuje tvorbu geometrie, výpočetní sítě a definice všech vstupních parametrů výpočtu. Procesor sestává z několika algoritmů aplikujících finitní a iterační metody řešení soustav rovnic a umožňuje též provést výpočet multigridní technikou. Postprocesor nabízí celou řadu grafických a číselných výstupů včetně automatizovaného zpracování výsledků simulací časově neustálených dějů. K přednostem softwaru patří jednoduchá a rychlá tvorba a modifikace zadání, schopnost simulovat rozsáhlé úloh o více než 20 milionech výpočetních buněk a také možnost importu externí geometrie ze softwarů CAD a jiných. Informace o práci se softwarem lze najít v publikaci: ŠIKULA, O. Manuál k softwaru CalA. Manuál k softwaru CalA. This edition. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 1-43. ISBN: 978-80-7399-879- 0.

 ©

Textové pole:  PŘÍKLADY VYUŽITÍTextové pole:  CHARAKTERISTIKA SOFTWARU

(1)

(2)

 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT, POSOUZENÍ POVRCHOVÝCH TEPLOT, VÝPOČET LINEÁRNÍHO ČINITELE PROSTUPU TEPLA y

 NÁVRH A OPTIMALIZACE PRVKŮ A SYSTÉMŮ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

 ŘEŠENÍ TŘENÍ A PŘENOSU TEPLA PŘI PLNĚ VYVINUTÉM LAMINÁRNÍM PROUDĚNÍ TEKUTIN V POTRUBÍ

Textové pole: 1:4Textové pole: 1:1Textové pole: 1:2Textové pole: 1:8

 ŘEŠENÍ NEHOMOGENNÍCH LÁTEK

http://www.fce.vutbr.cz/TZB/sikula.o/cala_uvod.html; sikula.o@fce.vutbr.cz

OPTIMALIZACE RÁMŮ VÝPLNÍ OTVORŮ

GEOMETRIE

TEPELNÉ TOKY

TEPLOTY

GEOMETRIE

TEPELNÉ TOKY

TEPLOTY

IDENTIFIKACE KONSTRUKČNÍCH VAD

POSOUZENÍ TEPELNÝCH VAZEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

GEOMETRIE

SMĚR TEPELNÉHO TOKU

TEPLOTY

TEPELNÉ TOKY

GEOMETRIE

TEPELNÉ TOKY

TEPLOTY

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT TVAROVĚ KOMPLIKOVANÝCH KONSTRUKCÍ

IDENTIFIKACE STAVEBNÍCH VAD — PŘÍTOMNOSTI TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ

VÝPOČET TEP.-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ SLOŽENÝCH K-CÍ

GEOMETRIE

TEPELNÉ TOKY

TEPLOTY

IR MĚŘENÍ

SÁLAVÉ TEPLOVODNÍ PANELY

GEOMETRIE

TEPLOTY

STŘEŠNÍ VÝMĚNÍKY PRO SÁLÁNÍ TEPLA PROTI NOČNÍ OBLOZE

SIMULACE DYNAMIKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

SIMULACE DYNAMIKY STĚNOVÉHO VYTÁPĚNÍ

GEOMETRIE

TEPLOTY

GEOMETRIE

CELOROČNÍ PROVOZ ZEMNÍCH VÝMĚNÍKŮ TEPLA

TEPLOTY

TEPELNÉ TOKY

GEOMETRIE

TEPLOTY

GEOMETRIE

GEOMETRIE

RYCHLOSTI

OPTIMALIZACE TVARU PRŮŘEZU POTRUBÍ

RYCHLOSTI

RYCHLOSTI

RYCHLOSTI

RYCHLOSTI

RYCHLOSTI

TEPELNÉ TOKY

GEOMETRIE

TEPLOTY

NOVÝ STAV

STÁVAJÍCÍ STAV

ULOŽENÍ A TEPELNÁ IZOLACE PAROVODU

TEPELNÉ TOKY

TEPLOTY

GEOMETRIE

SKUTEČNOST

TEPLOTY

PROUDĚNÍ V KANÁLU S ŽEBRY