KORO

Břetislav Teplý
Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, VUT v Brně
e-mail:teply.b(zavinac)fce.vutbr.cz

Základní informace

Program KORO slouží pro modelování pěti charakteristik degradace železobetonu. Jeho pomocí lze provádět posouzení životnosti železobetonové konstrukce a souvisejících hladin spolehlivosti ve smyslu tzv. propagačního stádia (tj. času po dosažení depasivace výztuže až po studovaný mezní stav odvozený z probíhající koroze výztuže); životnost je v takových případech definována jako součet iniciačního a propagačního stádia (iniciační stádium může být posouzeno pomocí programu FIBMOD).

K tomu účelu bylo nutno využít vhodné modely pro prognózu efektů způsobených postupem koroze. Proto byly vybrány a otestovány dále uvedené modely z odborné literatury, převedeny do pravděpodobnostní formy (tzn. vstupní i výstupní údaje jsou chápány jako náhodné veličiny) a zpracovány ve formě samostatných dll - viz připojená tabulka. Při propojení s produktem FReET pak mohou sloužit nejenom pro zjišťování statistických charakteristik postupu degradace v čase, ale také pro citlivostní analýzy i pro posouzení spolehlivosti, tj. odhady pravděpodobnosti dosažení určitých stavů degradace - mezních stavů použitelnosti nebo únosnosti.

Název

dll

 

Výstupní veličina

 

Poznámka

Původní reference modelu

(deterministická verze)

TACRCorr1

 

Průměr výztuže v čase t

Rovnoměrná koroze

Rodrigues et al. 1996

TACRCorr3

 

Průřezová plocha výztuže

Důlková koroze

Val a Melchers 1998

TACRCorr5

 

Čas do vzniku trhlin v betonu v okolí výztuže

Rovnoměrná koroze

Liu a Weyers 1998

TACRCorr6

 

Šířka trhliny na povrchu betonu

Rovnoměrná koroze

Li et al. 2006

TACRScc1a

 

Součinitel intenzity napětí  u kořene důlku v čase t

Koroze pod napětím (předpí-

nací výztuž)

Izquierdo et al. 2001;

Tada et al. 2000

Je nutné propojení s produktem FReET (o tomto produktu blíže viz www.freet.cz). Tento nástroj umožňuje mj. automatickou tvorbu parametrických studií, tj. výsledky jsou poskytnuty pro zvolenou řadu časů - doby vystavení působení prostředí, resp. pro uživatelem zvolenou řadu hodnot některé další vstupní veličiny. Modely pak mohou sloužit:

Práce s programem

Při práci s programem KORO se postupuje stejně, jako při práci s nadřazeným programem FReET a podrobnosti zde proto neuvádíme, uživatele odkazujeme na www.freet.cz. Uživatel přitom volí dle svého záměru jednu z možných pěti variant --- viz tabulka.

Podrobná informace o vstupních veličinách pro tyto varianty je obsažena v uživatelském manuálu.

Poděkování

Program KORO byl vyvinut za podpory projektu č. TA01011019 Technologické agentury České republiky (TAČR).

Reference

[1] Rodriguez, J., Ortega L.M., Casal J. & Diez J.M. (1996) Corrosion of reinforcement and service life of concrete structures. In Proc. of Int. Conf. on Durability of Building Materials and Components, 7, Stockholm, 1: 117-126.
[2] Val, D. & Melchers, R.E. (1998) Reliability analysis of deteriorating reinforced concrete frame structures, Structural Safety and Reliability, Balkema, Rotterdam, 105-112.
[3] Liu, Y. & Weyers, R.E. (1998) Modeling the time-to-corrosion cracking in chloride contamined reinforced concrete structures. ACI Material Journal, V. 95, No. 6, 675-681.
[4] Li, C.Q., Melchers, R.E. & Zheng, J.J. (2006) An analytical model for corrosion induced crack width in reinforced concrete structures. ACI Material Journal, V.103, No. 4, 479-482.
[5] Izquierdo, D., Andrade, C. & Tanner, P. (2001) Reliability Analysis of Corrosion in Post-tensional Tendons: Case Study, In Proc. of the international conference Safety,Risk, Reliability - Trend in Engineering, Malta, 1001-1006.

Stažení

Program KORO je ke stažení zde. Uživatelské manuály jsou ke stažení zde.