FIBMOD

Břetislav Teplý
Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, VUT v Brně
e-mail:teply.b(zavinac)fce.vutbr.cz

Základní informace

Program FIBMOD slouží pro modelování degradace betonu dle dvou modelů fib [1], pomocí kterých lze provádět posouzení životnosti železobetonové konstrukce a souvisejících hladin spolehlivosti ve smyslu tzv. iniciačního stádia (tj. času do dosažení depasivace výztuže, kdy již by mohlo docházet k její korozi). Je to velmi často rozhodující pro posouzení životnosti - viz např. dokumenty [2, 3]. K tomu je nutno využít verifikované a mezinárodně akceptované modely pro prognózu depasivace výztuže:

Jako vhodné pro tento účel jsou modely zahrnuté ve fib Model Code [1]. Pro účely předkládaného produktu byly oba modely převedeny do pravděpodobnostní formy (tzn. vstupní i výstupní údaje jsou chápány jako náhodné veličiny). Oba modely jsou zpracovány ve formě samostatných dll.

Je nutné propojení s produktem FReET (o tomto produktu blíže viz www.freet.cz). Tento nástroj umožňuje mj. automatickou tvorbu parametrických studií, tj. výsledky jsou poskytnuty pro zvolenou řadu časů - doby vystavení působení prostředí, resp. pro uživatelem zvolenou řadu hodnot některé další vstupní veličiny. Modely pak mohou sloužit:

Práce s programem

Při práci s programem FIBMOD se postupuje stejně, jako při práci s nadřazeným programem FReET a podrobnosti zde proto neuvádíme, uživatele odkazujeme na www.freet.cz. Uživatel přitom volí dle svého záměru jednu z možných variant, tj, posuzování karbonatace betonu, nebo posuzování prostupu chloridů betonem.

Podrobná informace o vstupních veličinách pro obě tyto varianty (modely dle [1]) je obsažena v uživatelském manuálu.

Poděkování

Program FIBMOD byl vyvinut za podpory projektu č. TA01011019 Technologické agentury České republiky (TAČR).

Reference

[1] fib Model Code 2010 - final draft (2012). fib Bulletins No.65 and 66. Lausanne, Switzerland.
[2] JSCE, (2007). "Standard Specification for Concrete Structures - Design". Japan Society of Civ. Engrs.
[3] CEN, (2003). "General rules and rules for buildings". EN 1992-1-1 Design of concrete structures, Part 1-1, Eurocode 2.

Stažení

Program FIBMOD je ke stažení zde. Uživatelské manuály jsou ke stažení zde.