English

TERMÍNY, FORMA A OBSAH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK KE STUDIU BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Podrobnosti, týkající se termínů, průběhu a náplně přijímacích zkoušek, specifikují směrnice pro přijímací řízení na Fakultu stavební VUT v Brně, vydávané děkanem fakulty a schvalované Akademickým senátem FAST VUT. Níže jsou uvedeny nejdůležitější termíny, týkající se přijímacího řízení do jednotlivých BSP.

Informace na této stránce aktualizujeme pro nadcházející akademický rok. Prosíme o chvíli strpení