VUT v Brně   Sport na VUT   ICV   Koleje a menzy   KIC   SKAS   Věd. rada   Moodle FCE   Email-Z   Email-S  
 
arrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-downarrow-down
O fakultěStrukturaPřijímací řízeníStudium Věda a výzkumZahraniční stykyAktualityÚřední deskaHledáníIntranet-ZIntranet-S
sekce nabidky
arrow-up
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
menu
OBECNÉ INFORMACE
pro uchazeče o studium
Informace pro uchazeče o studium arrow-left 
Jak se stát studentem FAST VUT v Brně arrow-left 
Dny otevřených dveří na FAST VUT v Brně arrow-left 
Zprávy o průběhu př. řízení v předcházejících letech arrow-left 
Fotoalbum vybraných fotografií fakulty arrow-left 
BAKALÁŘSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se BSP arrow-left 
Akreditované BSP na FAST VUT v Brně arrow-right 
Směrnice pro přijímací řízení do bakalářských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 
Vzorové testy priklady z minulých let arrow-left 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se MNSP arrow-left 
Akreditované NMSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do mag. navazujících st. pr. arrow-left 
Přijímací zkoušky tématické okruhy... arrow-left 
Vzorové testy z minulých let arrow-left 
DOKTORSKÉ
studijní programy
Aktuality týkající se DSP arrow-left 
Akreditované DSP na FAST VUT v Brně arrow-left 
Směrnice pro přijímací řízení do doktorských st. progr. arrow-left 
Přijímací zkoušky termíny, forma, obsah... arrow-left 


En  Ru

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY AKREDITOVANÉ NA FAKULTĚ STAVEBNÍ VUT V BRNĚ


Na Fakultě stavební VUT v Brně jsou - v souladu s doporučeními EU - akreditovány strukturované studijní programy, tj. bakalářské studijní programy (BSP), na ně navazující magisterské studijní programy (NMSP) a doktorské studijní programy (DSP). Dále je uveden výčet akreditovaných bakalářských studijních programů; studijní programy, které budou v daném akademickém roce otevírány, jsou vyznačeny.


 

01.09.2013 07:00

AKREDITOVANÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

STUDIJNÍ PROGRAM FORMA VÝUKY VYUČ. JAZYK DÉLKA STUDIA POZNÁMKA
BSP B3503 - Architektura pozemních staveb (APS)    prezenční čeština 4 roky - - -
BSP B3656 - Městské inženýrství (MI)    prezenční čeština 4 roky - - -
BSP B3607 - Stavební inženýrství (SI)    prezenční čeština 4 roky - - -
BSP B3607 - Stavební inženýrství (SI)    kombinovaná čeština 4 roky - - -
BSP B3607 - Civil Engineering (CE)    prezenční angličtina 4 roky - - -
BSP B3609 - Stavitelství (ST)    prezenční čeština 3 roky neotevírá se
BSP B3646 - Geodézie a kartografie (GK)    prezenční čeština 3 roky - - -
BSP B3646 - Geodézie a kartografie (GK)    kombinovaná čeština 3 roky - - -

Poznámka 1:

 • Studijní program Civil Engineering je určen pro (zahraniční) studenty-plátce. Studenti, kteří se ke studiu tohoto studijního programu zapíší, budou muset toto své studium platit.
 • Studentům z České republiky, či Slovenské republiky, kteří mají zájem o studium BSP Stavební inženýrství (SI), jsou dobře jazykově vybaveni a chtějí část svého studia absolvovat v anglickém jazyce, se musí přihlásit a následně zapsat do studijního programu Stavební inženýrství s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce. Bude jim však umožněno (dle vlastního výběru) studovat některé předměty v jazyce anglickém. Studium těchto předmětů v cizím jazyce jim pak bude uvedeno na konci studia i v dodatku diplomu.

Poznámka 2:

 • V přihlášce ke studiu uvádějte pouze studijní program, k jehož studiu se hlásíte!
 • Studijní obory (uvedené dále) si studenti volí až v průběhu zimního semestru druhého ročníku studia.

01.09.2013 07:00

OBORY AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Dále je uveden výčet všech bakalářských studijních programů, akreditovaných na Fakultě stavební VUT v Brně, a jejich oborů. Je zde potřeba upozornit, že ne všechny studijní programy, nebo jejich obory, musí být v každém akademickém roce otevřeny. Výčet studijních programů, otevíraných v daném akademickém roce, je vždy uveden v příslušné směrnici pro přijímací řízení.

BSP B3503 - Architektura pozemních staveb (APS) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce

 • obor: Architektura pozemních staveb (A)
BSP B3656 - Městské inženýrství (MI) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: Městské inženýrství (MI)
BSP B3607 - Stavební inženýrství (SI) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: Pozemní stavby (S)
 • obor: Stavebně materiálové inženýrství (M)
 • obor: Konstrukce a dopravní stavby (K)
 • obor: Vodní hospodářství a vodní stavby (V)
 • obor: Management stavebnictví (E)
BSP B3607 - Stavební inženýrství (SI) · kombinovaná forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: Pozemní stavby (S)
 • obor: Stavebně materiálové inženýrství (M)
 • obor: Konstrukce a dopravní stavby (K)
 • obor: Vodní hospodářství a vodní stavby (V)
 • obor: Management stavebnictví (E)
BSP B3607 - Civil Engineering (SI) · prezenční forma studia · výuka v anglickém jazyce
 • obor: Building Constructions (S)
 • obor: Building Materials Engineering (M)
 • obor: Constructions and Traffic Structures (K)
 • obor: Water Management and Water Structures (V)
 • obor: Management in the Building Industry (E)
BSP B3609 - Stavitelství (ST) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: Pozemní stavby (S)
 • obor: Stavebně materiálové inženýrství (M)
 • obor: Konstrukce a dopravní stavby (K)
 • obor: Vodní hospodářství a vodní stavby (V)
BSP B3646 - Geodézie a kartografie (GK) · prezenční forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: Geodézie a kartografie (G)
BSP B3646 - Geodézie a kartografie (GK) · kombinovaná forma studia · výuka v českém jazyce
 • obor: Geodézie a kartografie (G)

Podrobnosti o jednotlivých studijních programech, o jejich konkrétních studijních plánech apod., si můžete přečíst na příslušné stránce horizontálního menu "Studium", např. v nabídce "Studijní programy" nebo "Studijní obory a zaměření".


 

01.09.2013 07:00

ZAMĚŘENÍ A PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU »MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ«

Čtyřletý bakalářský studijní program Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. matematika, fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).

V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává bakalářskou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi. Městské inženýrství je také samostatný obor pro inženýrskou autorizaci podle zákona ČNR č. 360/92 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.

Profil absolventa

Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“) před jménem. Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).


 

01.09.2013 07:00

ZAMĚŘENÍ A PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU »ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB«

Studium čtyřletého bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb (APS) na Fakultě stavební VUT v Brně se uskutečňuje v osmi semestrech. Sedm semestrů je věnováno získávání teoretických znalostí a praktických dovedností, v osmém semestru probíhá školou řízená odborná praxe mimo akademickou půdu.

Studijní program vychází ze Směrnice č. 85/384/EEC Evropských společenství o vzájemném uznávání diplomů, vysvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci v architektuře ze dne 10. 06. 1985 a z Autorizačního řádu České komory architektů, § 4 odst. 2 v rozsahu, který odpovídá bakalářskému stupni strukturovaného studia.

Studijní profil absolventa je determinován jeho uplatnitelností v praxi i předpokládaným postavením na trhu práce, čemuž odpovídá i skladba předmětů studijního programu. Studijní program a semestrální studijní plány jsou sestaveny jako základní a univerzální profesní vzdělání, založené na vyváženém poměru teoretických a aplikovaných disciplin architektonických i inženýrských. Hlavním prostředkem výuky je atelierová architektonická tvorba, syntetizující získané poznatky v projektech širokého spektra stavebních druhů, podporující schopnost studenta tvořit i myslet samostatně. Bakalářské studium je ukončeno komisionelní státní závěrečnou zkouškou, která má dvě části:

 • ústní zkoušku z předmětů „Navrhování staveb a urbanistická typologie“, „Teorie a dějiny architektury a urbanismu“ a „Konstrukce pozemních staveb“,
 • obhajobu oponované závěrečné bakalářské práce (komplexního projektu).

Komplexní projekt je převodem studentem dříve zpracované ideové architektonické studie do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech souvisejících aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele–architekta v úzké součinnosti se specialisty zastupujícími inženýrské discipliny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.

Odborná praxe zařazená v závěru studia, probíhající v projekčních kancelářích autorizovaných architektů, je významnou součástí i potřebným završením bakalářského vzdělání. Absolventovi, jako uchazeči o následné profesní zařazení, umožňuje získat nejzákladnější poznatky o reálných hospodářských, procedurálních a právních vztazích souvisejících s výkonem povolání, včetně povědomí o zodpovědnosti vůči profesi, zaměstnavateli i klientovi.

Bakalářský studijní program „Architektura pozemních staveb“ je uceleným prvním stupněm vzdělání v oboru, umožňujícím, pod vedením autorizovaného architekta, zastávat práci architekta–projektanta, zaměstnance architektonicko-stavební kanceláře. Další možností uplatnění jsou i některé funkce ve státní správě a vzhledem k širokému spektru skladby předmětů, obsažených v studijních plánech, i ve sféře dodavatelské.

Bakalářský studijní program „Architektura pozemních staveb“ Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je kompatibilní s bakalářskými programy ostatních architektonických škol při českých technických univerzitách a umožňuje, v duchu Boloňské deklarace, pokračovat v dalším odborném studiu magisterských studijních programů architektury nejen na sesterských českých vysokých školách, ale i na univerzitách v zahraničí.