English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
 

Ve dnech 6. až 8. února proběhly řádné termíny talentových zkoušek, 15. února pak termín náhradní. Práce uchazečů jsou již zkušební komisí ohodnoceny. Výsledky budou projednány na zasedání kolegia děkana (23.02.2018) a zveřejněny po rozhodnutí děkana, a to v pondělí 26. 02. 2018. Uchazeči, kteří talentové zkoušky zvládli nejlépe, postoupí k odborným zkouškám, které se budou konat v týdnu od 4. do 8. června 2018 - viz Směrnice pro přijímací řízení.


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE, MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ, STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
 

| Zveřejněno: 15.11.2017  | Přijímání přihlášek: 01.12.2017-31.03.2018  | Termín přijímacích zk.: 04.06.2018-08.06.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně bylo vypsáno přijímací řízení ke studiu BSP Geodézie a kartografie (GK) a Stavební inženýrství (SI) s prezenční i kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce, a Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019. Náležitosti, týkající se přijímacího řízení, specifikuje Směrnice pro přijímací řízení.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odeslat fakultě do uvedeného data (viz směrnice pro přijímací řízení, odst. 3.4). Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě!