English

INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ (BSP)


ZÁPISY UCHAZEČŮ


 ZÁPISY DO STUDIA BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
 

Termíny zápisů přijatých uchazečů do studia bakalářských studijních programů, prezenční i kombinované formy studia.


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019 - 2. KOLO (DOPLŇKOVÝ TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK)


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI), CIVIL ENGINEERING (CE)
 

| Zveřejněno: 04.05.2018  | Přijímání přihlášek: 01.06.2018-15.07.2018  | Termín přijímacích zk.: 13.08.2018

Děkanem Fakulty stavební VUT v Brně byl vypsán doplňkový termín přijímacích zkoušek ke studiu těchto bakalářských studijních programů, se zahájením výuky od zimního semestru akademického roku 2018-2019:
· Geodézie a kartografie (GK) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Městské inženýrství (ME) s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Stavební inženýrství (SI) s prezenční a kombinovanou formou studia, s výukou v českém jazyce,
· Civil Engineering (CE) s prezenční formou studia, s výukou v anglickém jazyce.

FAST VUT preferuje a finančně zvýhodňuje elektronické podávání přihlášek. Elektronickou přihlášku musíte po vyplnění a elektronickém odeslání vytisknout, podepsat, uvedené studijní průměry nechat potvrdit představitelem střední školy (pokud ještě studujete) a odeslat fakultě do uvedeného data (viz směrnice pro přijímací řízení, odst. 3.4). Klasická tištěná přihláška (na formuláři SEVT) musí být do výše uvedeného data doručena fakultě!