Ing. Radim Kolář, Ph.D.

BH02 - Nauka o pozemních stavbách


Přednášky k předmětu


 • přednášky budou postupně přidávány v průběhu semestru
 • přednášky neobsahují některé části oproti odpřednášeným materiálům (např. fotografie) z důvodu velké velikosti souboru
 • čísla přednášek se mohou lišit oproti skutečným týdnům v semestru

číslo
přednášky
název přednášky soubor ke stažení
1 Legislativa, úvod od staveb,zakreslování objektů PR01
2 Požadavky, typologie, konstrukční prvky
PR02
3 Konstrukční systémy, příprava stavby, výkopy
PR03
4 Základové konstrukce
PR04
5 Svislé nosné konstrukce
PR05
6 Nenosné svislé konstrukce, překlady
PR06
7 Vodorovné nosné konstrukce - stropy. Klenby
PR07
8 Ztužující věnce. Komíny. Převislé konstrukce.
PR08
9 Schodiště, rampy, žebříky, výtahy
PR09
10 Ploché střechy
PR10
11 Šikmé střechy
PR11
12 Tepelné izolace, hydroizolace, podlahy, výplně otvorů, povrchové úpravy, rozdělovací spáry
PR12

Požadavky ke zkoušce

 • zápočet ze cvičení zapsaný na intranetu (mimo předtermínu)
 • přihláška na zkoušku na intranetu FAST
 • včasný příchod
 • s sebou – čisté nelinkované papíry formátu A4, tužku, gumu
 • celá zkouška technickým písmem od ruky bez pravítka (!!!), kreslení pomocí pravítka se nezapočítává do správné odpovědi
 • vzhled technického písma je k nahlédnutí např. zde: Vzor technické písmo
 • s sebou – k ústní zkoušce protokoly ze cvičení

Průběh zkoušky

 • písemná část cca 60 minut
 • testová část 20 otázek
 • 4 otázky na kreslení, z toho jedna na zakreslení dle ČSN 01 3420
 • ústní část následuje po opravě písemek
 • každý kdo úspěšně absolvoval písemnou část dostane dvě otázky

Bodování zkoušky

 • písemná část - každá testová otázka za 3 body, celkem za test 60 bodů
 • otázky na kreslení každá 10 bodů, celkem za kreslení 40 bodů
 • celkem za písemku 100 bodů
 • pro úspěšné absolvování je potřeba alespoň 1/2 bodů z obou částí
 • zohledněna grafická úprava písemky - 5 bodů je možné získat, resp. ztratit za grafickou úpravu

Klasifikační stupnice ECTS pro písemnou část


klasifikační stupeň ECTS
bodové hodnocení
písemné části
číselná klasifikace
slovní hodnocení
A
100 - 90
1
výborně
B
89 - 80
1,5
velmi dobře
C
79 - 70
2
dobře
D
69 - 60
2,5
uspokojivě
E
59 - 50
3
dostatečně
F
49 - 0
4
nedostatečně


Doporučená literatura

 • Matoušková, D. – Pozemní stavitelství I., VUT Brno, 1993,
 • Matoušková, D. – Pozemní stavitelství II.,VUT Brno, 1995,
 • Matoušková,D., Solař, J. – Pozemní stavitelství I., VŠB Ostrava 2005,
 • Hájek, P. a kol. – Konstrukce pozemních staveb 10 – Nosné konstrukce I, skriptum ČVUT, 2002
 • Witzany, J. a kol. – Konstrukce pozemních staveb 20 – Kompletační konstrukce I, skriptum ČVUT 2001
 • Hájek, P. a kol. – Konstrukce pozemních staveb – komplexní přehled, Praha 2011, dostupné na: http://www.ib.cvut.cz/sites/default/files/Studijni_materialy/KPKP/Hajek_Fiala_KPKP_skripta.pdf
 • Klimešová, J. – BH02 – Nauka o pozemních stavbách, Brno 2005, studijní opory cv.

Jiné podklady

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění
 • ČSN 73 4301:2004 – Obytné budovy
 • ČSN 01 3420:2004 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN ISO 128-23:2004 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Čáry na výkresech ve stavebnictvíPoznámkyIng. Radim Kolář, Ph.D., 2014