BH059 2017/2018 | Tepelná technika budov

Informace a podklady uvedené na těchto webových stránkách ke cvičení BH059 jsou určeny pro studenty, kteří jsou ke mně v akademickém roce 2017/2018 zaregistrováni do cvičení z předmětu BH059 | Tepelná technika budov. Informace a podklady do cvičení uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní. Závazné jsou informace uvedené ve cvičení.

Požadavky pro udělení zápočtu a požadavky na úpravu protokolů byly sděleny v úvodním cvičení.

Doporučená literatura:

  • ČUPROVÁ, Danuše a Sylva KLÍMOVÁ. Tepelná technika budov: Modul 01 až 04. Brno : Vysoké učení technické v Brně: Fakulta stavební.
  • ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Včetně změny Z1 z května 2012.
  • ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie. Praha: Český normalizační institut, 2005.
  • ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha : Český normalizační institut, 2005.
  • ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody. Praha : Český normalizační institut, 2005.
  • Vaverka, Jiří. Stavební tepelná technika a energetika budov. Brno: VUTIUM, 2006, 648 s. ISBN 80-214-2910-0.
  • ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. V platném znění.
  • ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. V platném znění.
  • ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. V platném znění.

Do českých technických norem je možné nahlédnout v tištěné nebo elektronické formě například ve studovně Ústavu pozemního stavitelství (místnost D221) nebo v KICu (Knihovnické informační centrum FAST VUT v Brně).

Aktuality | Výuka | Publikace | Odkazy | Kontakt

Copyright © 2013 - 2018, Lenka Gábrová

Kancelář: R416 | E-mail: Gabrova.L@fce.vutbr.cz