Jméno a přijmení: Helena Koutková
Titul: RNDr., CSc.
Telefon: 5 4114 7615
e-mail: koutkova.h@fce.vutbr.cz
www:

 

Vzdělání:

 • 1988 CSc. v oboru 11-06-09 Matematická statistika a pravděpodobnost (MFF UK Bratislava),
 • 1983 RNDr. (PřF UJEP Brno),
 • 1976 Matematika-deskriptivní geometrie PřF UJEP Brno.

Výuka:

 • Matematika inženýrského studia všeobecného zaměření.
 • Pravděpodobnost a matematická statistika na oboru Geodézie a kartografie.
 • Pravděpodobnost a matematická statistika, Analýza časových řad na doktorandském studiu.
 • Výběrové předměty: Popisná statistika, Matematická statistika, Modelování a analýza časových řad.

Odborné zaměření

 • Pravděpodobnost a matematická statistika, lineární a nelineární regresní analýza, časové řady, využití statistického software (STATGRAPHICS, UNISTAT) a programů MAPLE a EXCEL v aplikacích výše uvedených oborů.

Jazykové znalosti:

 • angličtina (pasivně), ruština (pasivně).

Publikace v časopisech:

 • Extrapolace časové řady metodou dvojitého exponenciálního vyrovnávání pomocí jednoduchého exponenciálního vyrovnávání. Acta Univerzitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis MZLU v Brně, XLVI, No.2 (1998), 27-31. (spoluautor: BRÁZDA, P.)
 • On Estimable and Locally-Estimable Functions in the Non-Linear Regression Model. Kybernetika 28, No.2 (1992), 120-128.
 • Exponential Regression. Fasciculi Mathematici (Posnanie), Nr. 20 (1989), 111-116.
 • MNČ odhad parametru v modelu nelineární regrese se singulární kovarianční maticí. Sborník vědeckých a odborných prací FAST VUT č.B-115, 1987, 25-31.

Publikace ve sbornících konferencí a seminářů:

 • Použití diferenciálních rovnic v modelování porušení sypaných hrází v důsledku přelití: APLIMAT 2004, Bratislava 4.-6.2.2004, 8 s. (spoluautor: DANĚČEK, P., ŘÍHA,  J.).
 • Možnosti stanovení pravděpodobnosti přelití ochranných hrází vodního toku. 3. Vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků, Fast VUT Brno, 279-286 (spoluautor: ŘÍHA, J., GOLÍK, P.).
 • Součinitel přepadu přelivu s kruhově zaoblenou korunou z fyzikálních experimentů. 3. Vodohospodářská konference 2003 s mezinárodní účastí. Sborník příspěvků, Fast VUT Brno, 379-387 (spoluautor: STARA, V.).
 • Rozdělení pravděpodobnosti expertních odhadů stupně drsnosti koryta. 2. mezinárodní matematický workshop,  20.11.2003, CD-ROM.
 • Přístupy k hodnocení rizika ochranných hrází. Sborník ze semináře: Riziková analýza záplavových území, 11.12.2002, Fast VUT Brno (spoluautor: ŘÍHA, J.).
 • Use of Regression analysis fos statistical assessment of historic rainfall series. Zborník odborného seminára s medzinárodnou účast'ou: Aktuálne problémy vodného hospodárstva obcí, Kočovce 16-17.9.2002, 67 - 77. (spoluautor: PRAX, P.).
 • MAPLE a jeho využití při tvorbě učebních textů z pravděpodobnosti a matematické statistiky. 1. WORKSHOP Využití Maple ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd. FAST VUT Brno, 2002, CD-ROM.
 • Statistické vyhodnocení stupně drsnosti koryta. Mezinárodní matematický Workshop,  21.11.2002  FAST VUT Brno (spoluautor: ŘÍHA, J.)
 • Statistické vyhodnocení monitoringu jakosti vody v povodí řeky Svratky. 4. Konference Vpliv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Podbánské, 2001, 371-377 (spoluautor: JULÍNEK, T.)
 • Využití programu MAPLE pro výuku pravděpodobnosti a matematické statistiky. 2. Konference o matematice a fyzice na vysokých ąkolách technických. 13. září 2001, VAAZ Brno, 62-66.
 • Využití regresní analýzy pro statistické posouzení historických dešťových řad. Optimalizace inženýrských úloh ve stokování. Sborník mezinárodního workshopu v Brně, Fakulta stavební VUT, Brno, 2000, 128-135. ( spoluautor: PRAX, P.)
 • Statistická analýza dešťových řad pro potřeby matematického modelování stokových sítí. XI. Mezinárodní vědecká konference, 18.-20. října 1999-FAST VUT Brno. Sborník příspěvků - Vodní hospodářství a vodní stavby. str. 249-252. ( spoluautor: PRAX, P.)
 • Odhadnutelné a lokálně odhadnutelné funkce v modelu nelineární singulární regrese. PROBASTAT 87. Zborník prispevkov - Liptovský Ján 1987, str. 89.

Skripta pro studenty:

 • Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky (přepracované vydání). FAST VUT Brno, CERM 2001, 192 s. (spoluautor: MOLL, I.).
 • Testy dobré shody. Učební text v MAPLE. 2001, 25 s.
 • Sbírka příkladů z matematiky I, Akad. nakl. CERM, VUT FAST Brno, 2000, 1997, 1995, 1994 (česky) (spoluautoři DANĚČEK, J., DLOUHÝ, O., PPRUDILOVÁ, K., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E.).
 • Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky. FAST VUT Brno, CERM 1997, 61 s. (spoluautor: DOUHÝ, O.).
 • Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky. FAST VUT Brno, MON 1990, 140 s. (spoluautor: MOLL, I.).

Granty a výzkumné záměry, spolupráce s jinými pracovišti:

 • GAČR č. 103/02/0018: Využití metod teorie pravděpodobnosti, matematického modelování, hodnocení škod a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových opatření. 2002
 • Vědecký záměr: Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a vodních systémů. Číslo MSM 261100006
 • GAČR č. 103/99/0456: Návrh obecné metodiky pro sestavování modelů kvality vody v síti vodních toků. 2001
 • Grantový úkol FR V© 0083/2001: Vytvoření otevřené počítačové laboratoře ÚMDG a ÚJ na FAST VUT v Brně.
 • GAČR č. 103/01/0675: Expertní systém pro vyhodnocování spolehlivosti a rizik městského odvodnění.
 • Grant z fondu rozvoje vysokých škol č. 82 z roku 1999 : Softwarova podpora výuky hospodářské statistiky. (PEF MZLU v Brně)
 • Vědecký záměr: Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí

Valid HTML 4.01!