Software FireDES

Program FireDES verze 1.0 je desktopová aplikace určená pro nestacionární numerický výpočet 2D teplotního pole s proměnnou výpočetní geometrií v čase simulující odhořívání asfaltové suspenze mezi kameny. Výpočetní síť v rastru 512 x 256 buněk je importována z obrázkové bitmapy a vzniklá soustava 131 072 lineárních rovnic je řešena Gauss-Seidlovou iterační metodou. Výpočetní geometrie, stejně jako materiálové vlastnosti, okrajové podmínky a výsledné teplotní pole je uloženo do bitového souboru s příponou [*.frd].


Obrázek 1. - Vzhled softwaru FireDES © 2017

Program FireDES verze 1.0 vzniknul v rámci spolupráce VUT v Brně a firmy K.B.K. fire, s.r.o. v rámci projektu číslo TA04031642 s názvem »Asfalty v silničních tunelech«, realizovaného v programu ALFA Technologické agentury ČR. Autory softwaru jsou doc. Mgr. Tomáš APELTAUER, Ph.D.; Ing. Jiří APELTAUER; Bc. Aliaksandra MISHUK; Ing. Tomáš FEČER a Ing. Josef PLÁŠEK, Ph.D.

       
    Software: [FireDES.rar]
    Soubor: [FireDES.frd]
    Návod: [FireDES.pdf]