English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTY53
NázevEtika v podnikání
Course nameEthics in Business

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Znalost etiky jako společenskovědního předmětu. Orientace v teoretickém vymezení etiky a historickém vývoji etických koncepcí. Pochopení přínosu společenskovědního uvažování v ekonomickém oblasti. Schopnost aplikovat získané znalosti, vědomosti a dovednosti v profesním i osobním životě. Znalost etických principů a jejich souvislostí s podnikáním. Pochopení humanizační přeměny firemní kultury, osobnosti manažera i firemní strategie. Dovednost nového přemýšlení nad ekonomickými zásadami podnikání pohledem etické dimenze.
Vývoj etiky ve filozofii, nové koncepce etiky, etika a morálka, společenské události a etika, vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, úvod do etiky managementu, manažer a etika, strategie firmy a etika, etika ve filozofii firmy, etika ve firemní kultuře, zavedení etiky do podnikání, principy a úskalí její implementace, osobnost manažera, morální stadia vývoje osobnosti, role manažera v rozvoji etiky, příklady aplikace etických principů do podnikání, rozpoznání etiky na bázi etického a neetického jednání, provázanost filozofické etiky s aplikovanou etikou v podnikání, etický auditing firem, argumenty pro zavedení etiky do podnikání.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled.
 • 2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky.
 • 3. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku.
 • 4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus.
 • 5. Směry v etice: ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
 • 6. Základní prvky etických teorií. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení.
 • 7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manařera.
 • 8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem.
 • 9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera.
 • 10. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Začlenění etiky do firemní strategie.
 • 11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání.
 • 12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve stragegickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.
 • 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Harmonogram cvičení

 • 1. Vývoj etiky ve filozofii, vztah etiky a ekonomie.
 • 2. Koncepce etiky, tradiční a moderní pojetí. Člověk a etika.
 • 3. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. Firemní kultura a identita, smysl etiky v managementu. Etika jako čtvrtý rozměr podnikání.
 • 4. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení. Společenská odpovědnost firem.
 • 5. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Zhodnocení přínosu etiky v podnikatelském prostředí.
 • 6. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Problém etiky v současnosti. Etika a motivace.
 • 7. Manažer a etika - perspektivy, proměny. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Implementace etiky do podnikání. Etika pracovních vztahů ve firmě. Neetické projevy uvnitř firmy.
 • 8. Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti. Transformace etiky do podnikání.
 • 9. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie. Mravní kultura současného podnikatele.
 • 10. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
 • 11. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
 • 12. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
 • 13. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.
Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v předmětu "Základy společenských věd" nebo "Občanská nauka", proto se k jeho studiu nepožadují žádné další technické a ekonomické znalosti, vítána je znalost základů práva, psychologie, sociologie, filozofie, event. historie, zájem o etická témata, pozorování a poznávání společnosti, propojení etiky s ekonomií, základní penzum z psychologie a sociální psychologie.

Základní literatura předmětu

ARZENBACHER, Arno: Úvod do etiky, Praha: Academia, 2001
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání, M01 Nástin etiky, Brno: FAST, 2007
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání, M02 Etická firemní strategie, Brno: FAST, 2007
LINDR, Jaroslav: Etika v podnikání, M03 Implementace etiky, Brno: FAST, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

RIEGEL, Karel: Etika a psychologie v podnikání, Praha: Karolinum, 2006
KOHOUTEK, R., ŠTĚPANÍK, J.: Psychologie práce a řízení, Brno: Cerm, 1999
ŠRONĚK, I.: Etika a etiketa v podnikání, Praha: Management Press., 1995
BEDRNOVÁ, Eva a NOVÝ, Ivan: Psychologie a sociologie řízení, Praha: Management Press, 2007
KÁRNÍKOVÁ, Jitka: Etika v podnikání a řídící práci, Praha: VŠE, 1997
BRÁZDOVÁ, D. : Zásady společenského chování, Praha: ROAD, 1991
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.