English

Katalog předmětů

Identifikace

KódTV08
NázevProjektové řízení staveb II
Course nameProject Management of Building Constructions II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMartin Nový

Obsahové informace

Studenti získají další obecné znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení realizace staveb. Zvládají proudovou metodu plánování, využívají časoprostorový graf pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování stavby. Seznámí se s programem Contec. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů na straně zhotovitelské. Získané vědomosti jsou předpokladem certifikace studentů na projektového manažera v ČR podle zásad nadnárodní společnosti pro projektové řízení (IPMA) ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.
V předmětu si studenti prohloubí a rozšíří svoje znalosti získané v předmětu Projektového řízení I. Pozornost je zaměřena na výstavbové projekty z pohledu zhotovitelů staveb. Součástí výuky je stavebně technologická příprava zabývající se výrobním procesem a metodami stavění. Podrobně se probírá proudová metoda a s ní spojené vyvažování a kloubení dílčích proudů. Součástí výuky je návrh a provádění zařízení staveniště. S realizací staveb je spojen projektový controling, zabezpečení kvality, bezpečnost a ochrana zdraví a ochrana životního prostředí. Studenti pracují s programem Contec.

Harmonogram přednášky

 • 1. Projektové řízení, řízení projektu výstavby, typy činností a partneři ve výstavbě
 • 2. Organizace a definice stavebního podniku, stavebně technologická příprava, řízení výrobních procesů, základní pojmy
 • 3. Průběh stavební zakázky jako projektu, výrobní proces, metody stavění, proudová metoda
 • 4. Parametry proudu, druhy proudů, doba trvání proudu, schéma postupu proudu, vyvažování proudů, kloubení dílčích proudů
 • 5. Aplikace Contec - stavebně technologický síťový graf, typy vazeb, základní funkce, datová základna, typové grafy, modelace a výstupy
 • 6. Zařízení staveniště – základní pojmy a požadavky, členění, provozní část, objekty pro údržbu a opravy, staveništní komunikace, sklady a skládky, zásobování vodou, odvodnění
 • 7. Zařízení staveniště – zajištění elektrické energie, ochrana a bezpečnost provozu, výrobní část, sociální a hygienické objekty, zvedací mechanizmy, metodika návrhu
 • 8. Projektový controling, analýza dosažené hodnoty výkonů a vývoje nákladů projektu, systém progres reporting
 • 9. Koncepce, zabezpečení a kontrola kvality
 • 10. Ochrana životního prostředí, zajištění a likvidace odpadů, recyklace
 • 11. Bezpečnost a ochrana zdraví při realizaci staveb
 • 12. Certifikace projektového manažera stupně D podle zásad IPMA
 • 13. Informace pro výstavbu a stavebnictví

Harmonogram cvičení

 • 1. Program výuky, instrukce a pokyny, podmínky udělení zápočtu. 1. zadání - Časový plán zakázky jako podklad pro nabídkové řízení
 • 2. Dokončení 1. zadání
 • 3. 2. zadání - Strukturní plán zakázky a jeho nákladové ocenění
 • 4. Pokračování práce na 2. zadání
 • 5. Kloubení procesů I - instruktáž a zpracování samostatných příkladů
 • 6. Kloubení procesů II - instruktáž a zpracování samostatných příkladů
 • 7. 3. zadání - Časový plán realizace zakázky ve formě časoprostorového grafu
 • 8. Dokončení práce na 3. zadání
 • 9. Zápočtový test
 • 10 4. zadání - Návrh staveništního provozu
 • 11. Pokračování práce na 4. zadání - korekce
 • 12. Dokončení práce na 4. zadání - korekce
 • 13. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů v obálce. Zápočet
Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy.

Základní literatura předmětu

NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projektové řízení staveb II, Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MATĚJKA, Vladimír: Management projektů spojených s výstavbou, Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001
TICHÝ, Milík: Projekty a zakázky ve výstavbě, Praha: C. H. Beck, 2008
JARSKÝ, Čeněk: Příprava a realizace staveb, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003
MATĚJKA, Vladimír: Management realizace projektů spojených s výstavbou, raha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001
Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n/Vlt., 2000
LEVY, Sidney, M.: Project management in construction, New York: McGraw-Hill, 2002