English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMH04
NázevPozemní stavitelství II
Course nameBuilding Constructions II (E)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantVěra Maceková

Obsahové informace

Výstupem předmětu je v první řásti semestru návrh a zakreslení schodišťového prostoru a rampy; ve druhé části semestru návrh a zakreslení spodní části stavby-výkopů a základů. Student se v přednáškách seznámí s popsanými konstrukcemi a ve cvičeních by tyto konstrukce měl zvládnout navrhnout a zakreslit elektronicky.
Zásady navrhování, principy konstrukčního řešení a materiálové varianty schodišť, doplňkové konstrukce. Konstrukční řešení základů plošných, hlubinných. Konstrukční řešení spodní stavby budov podsklepených a nepodsklepených. Ochrana budov proti zemní vlhkosti, vodě a radonu. Doplňkové konstrukce- podlahy, podhledy, povrchové úpravy.
Zastřešení budov včetně doplňkových konstrukcí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Schodiště – obecné požadavky. Konstrukce schodišť.
 • 2. Schodiště monolitická a montovaná. Schodiště ve skeletu.
 • 3. Rampy, žebříky, zábradlí, výtahy.
 • 4. Průzkum staveniště, základová půda, poruchy způsobené špatným založením, zemní práce, vytyčení stavby, osazení stavby do terénu.
 • 5. Základové konstrukce plošné a hlubinné
 • 6. Spodní stavba – objekt podsklepený, nepodsklepený, zakládání na hranici pozemku.
 • 7. Hydroizolace spodní stavby, ochrana proti radonu.
 • 8. Podlahy.
 • 9. Zastřešení – charakteristika, rozdělení, návrh odvodnění. Krytiny, klempířské výrobky.
 • 10. Ploché střechy – konstrukční zásady, jednoplášťové a dvouplášťové střechy,skladba vrstev.
 • 11. Krovy – obecně, konstrukční zásady, krytiny, klempířské výrobky.
 • 12. Ostatní používané konstrukční soustavy – vazníkové konstrukce.
 • 13. Podhledy. Povrchové úpravy – omítky, malby, nátěry, obklady.

Harmonogram cvičení

 • 1.Půdorys podzemního podlaží bytového (rodinného) domu.
 • 2.-4.Schodiště: zásady zakreslování, návrh ( 4-6 podlažní objekt).
 • Výkres: 4 půdorysy schodišťového prostoru, příčný řez celým objektem, bez střechy, základy a výkopy budou doplněny ve 12. týdnu
 • Detaily schodišť (kovové, dřevěné, žb. montované, žb .monolitické – v návaznosti na stropní konstrukci z I. roč.). Každý student zpracuje ve dvou variantách (jedna vždy železobetonová) dva detaily – nástupní a ukončující stupeň v rameni, včetně pohledu na další rameno a kotvení zábradlí.
 • 5.-6.Plošné základy bytového domu: návrh a výpočet, půdorys, řez
 • 7.Výkopy bytového domu: půdorys a řez
 • 8.Studie monolitického skeletu (část půdorysu stropní konstrukce min.3x2 pole): výkres tvaru, svislý řez (4-6 podlaží), včetně obvodového pláště (předsazený, zapuštěný, polozapuštěný nebo zavěšený)
 • 9.Monolitický železobetonový skelet: návrh a výpočet základových patek, půdorys a řez základů,
 • 10.Monolitický železobetonový skelet: půdorys a řez výkopů
 • 11.Půdorys jednoplášťové střechy
 • 12.Dokončení výkresů. Do příčného řezu schodištěm a do řezu skeletem doplnit základy a výkopy!
 • 13.zápočet.
Předmět navazuje na Pozemní stavitelství I. Student musí umět vypracovat na základě architektonické studie projektovou dokumentaci (půdorys, řez a stropní konstrukce, bez schodiště) pro realizaci stavby, znalost druhu a vlastností zemin, statické působení stavby na podzákladí (předmět-Mechanika zemin a zakládání), tepelně-technické a akustické vlastnosti stavebních materiálů.

Základní literatura předmětu

HANZALOVÁ, Lenka a ŠILAROVÁ, Šárka: Ploché střechy, Praha: IC ČKÄIT, 2005
Brett Peter: Site Carpentry and Joinery, Stanley Thornes Ltd., 1993
Barry, R.: The Construction of Buildings 3, Blackwell Science, 1999
MACEKOVÁ, Věra a ŠMOLDAS Lubomír: Pozemní stavitelství II-modul M01-Schodiště a monolitické stěnové systémy, Brno: Akademické nakladetelství CERM,s.r.o., 2007
MACEKOVÁ, Věra: Pozemní stavitelství II-modul M02-Zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby, Brno: Studijní opory- VUT FAST, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HÁJEK, Petr a kol.: Konstrukce PS 10- nosné konstrukce 1, Praha: ČVUT, 2004
MACEKOVÁ, Věra, NERUDOVÁ, Annemarie a SUKOPOVÁ, Dáša: Pozemní stavitelství II (S)-modul M03-Podlahy, Podhledy a povrchové úpravy, Brno: akademické nakl. CERM, 2007
MACEKOVÁ, Věra: Pozemní stavitelství II (E)-modul M01-Zastřešení, Brno: studijní opory VUT FAST, 2008
: , ,
VLČEK, Milan a PUCHÝŘ, Bohumil.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Praha: Verlag Dashöfer, 2003
¨Matějka, L.: Pozemní stavitelství III, (BH05),Šikmé a strmé střechy, Studijní opory-intranet VUT BRNO, 2005