English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE03
NázevInženýrská geodézie II
Course nameEngineering Geodesy II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Ovládnutí metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin. Ovládnutí metodiky rozborů dvojrozměrné přesnosti vytyčení parametrů horizontální polohy.
Seznámení s úkoly geodezie při výstavbě inženýrských děl v jednotlivých oborech výstavby.
Seznámení s normami a předpisy pro inženýrskou geodezii.
Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh.
Geodézie při přípravě a projektování staveb. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací. Geodézie v mostním stavitelství. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
Předpisy a normativy v inženýrské geodézii.

Harmonogram přednášky

 • 1. Metodika rozborů přesnosti inženýrskogeodetických úloh.
 • 2. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 1.
 • 3. Detailní analýza relativní a souhrnné přesnosti polohových a výškových vytyčovacích úloh 2.
 • 4. Geodézie při přípravě a projektování staveb.
 • 5. Vytyčovací výkresy a jejich tvorba
 • 6. Vytyčovací sítě - metody budování a analýza přesnosti.
 • 7. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 1.
 • 8. Vytyčování a měření při stavbě a provozu dopravních komunikací 2.
 • 9. Geodézie v mostním stavitelství.
 • 10. Zaměřování památkových objektů a měření pro rekonstrukce staveb.
 • 11. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 1.
 • 12. Geodezie ve strojnictví a průmyslu 2.
 • 13. Předpisy a normativy v inženýrské geodézii.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, základní pojmy, mezní odchylky vytyčení. geodézie.
 • 2. Nepřímé určení prostorové vzdálenosti, rozbor přesnosti a praktické měření.
 • 3. Vytyčení výšky zadaného objektu nivelací a trigonometrickou metodou, rozbor přesnosti, praktické řešení, vyhotovení předávacího protokolu.
 • 4. Vytyčení polohy protínáním vpřed, rozbory přesnosti, střední elipsy chyb.
 • 5. Vytyčení polohy protínáním zpět, rozbory přesnosti analytickou a simulační metodou, střední elipsy chyb.
 • 6. Vytyčení polohy protínáním z délek, rozbory přesnosti, střední elipsy chyb.
 • 7. Vytyčení polohy volným polygonovým pořadem, rozbory přesnosti, prorážkový pořad.
 • 8. Návrh vytyčovací sítě. Vytyčovací výkres souboru staveb, práce s normami.
 • 9. Návrh vytyčovací sítě. Vytyčovací výkres souboru staveb, práce s normami (dokončení).
 • 10. Návrh silniční komunikace, oblouk s přechodnicemi, přehledná situace, podélný profil trasy, práce s normami.
 • 11. Návrh silniční komunikace, vytyčovací výkres, vytyčovací prvky hlavních bodů trasy, podrobné vytyčení.
 • 12. Návrh silniční komunikace, výpočet nivelety, určení kubatur, rozbory přesnosti vytyčení, dokončení úlohy.
 • 13. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.
Znalosti principů rozborů přesnosti. Znalosti principů geodetických měření.

Základní literatura předmětu

Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava, 1985
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava, 1990
Richardus, P.: Project Surveying, A.A.Balkema Rotterdam, 1984

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Irvine, W.: Surveying for Construction, McGraw-Hill, Glasgow, 1995