English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGS01
NázevNauka o krajině
Course nameTheory of Landscape

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantRudolf Milerski

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o fungování krajiny, přehled krajinných typů a jejich vývoj,vývoj změn krajiny vlivem člověka. Základy meteorologie a pedologie.
Vývoj středoevropské krajiny, historický vliv člověka a jeho činnosti na krajinu a její vývoj, problémy fungování kulturní krajiny, základy pedologie, meteorologie a klimatologie ve vztahu ke krajině, vodohospodářská, meliorační a zemědělská problematika ve vztahu k půdnímu pokryvu, polyfunkční kostra a stabilní územní systémy, základní legislativa.

Harmonogram přednášky

  • Vývoj středoevropské krajiny pod vlivem člověka.
  • Vývoj půdy - pedologie
  • Fyzikální procesy vývoje půdy.
  • Chemické procesy vývoje půd, půdní typy.
  • Atmosféra a její vliv na krajinu
  • Základní meteorologie
  • Klimatologie a vývoj krajiny.
  • Stabilita krajiny a ÚSES.
  • Udržitelný rozvoj a krajina
  • Základní legislativa
Základní znalosti chemie, biologie a fyziky

Základní literatura předmětu

VRÁNA, K. a kol.: Krajinné inženýrství, ČKAIT Praha, 1998
ODUM, E.P.: Základy ekologie, Akademia Praha, 1977
Currie, J.C.: Water and the Environment, Hong Kong : Ellis Horwood,, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Warlamis, Makis: The New Design LandscapeVisions for Europe, New York I.DE.A., 1994

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz