English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDV74
NázevInovační management
Course nameInovation management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantAlena Tichá

Obsahové informace

Předmět se zabývá inovacemi a jejich významem pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací a podniků se zaměřením na stavebnictví. Postupně jsou probírány základní pojmy této disciplíny ve vazbě na právní dokumenty inovační politiky na úrovni EU i ČR. Pojednáno je zejména o teorii inovací, typech inovací, o inovačním procesu, jeho zdrojích a o řízení inovací. Postupně je probírána také problematika znalostního managementu a ochrany duševního vlastnictví ve vazbě na výzkum a vývoj jako zdroj inovací. Představeny jsou modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při inovacích, včetně problematiky finanční a nefinanční podpory inovačního procesu. Měření a hodnocení inovací je zařazeno spolu s hodnotovým managementem inovací v závěrečných lekcích. Součástí předmětu je zapojení studentů do spolupráce s vybranými institucemi, inovačními centry a organizacemi, které participují na inovačních projektech.

Harmonogram přednášky

 • 1.Inovace. Teorie inovací. Typy inovací. Inovační prostor.
 • 2.Dokumenty EU a ČR podporující inovace.
 • 3.Řízení inovací. Instituce a informační systém pro inovace.
 • 4.Znalostní management jako klíč k inovacím.
 • 5.Inovační proces. Modely procesu inovace. Fáze procesu inovace.
 • 6.Zdroje inovačního procesu. Lidské zdroje. Ochrana duševního
 • vlastnictví.
 • 7.Výzkum a vývoj jako zdroj inovací.
 • 8.Podpora finanční a nefinanční inovačního procesu. Bariéry
 • inovačního procesu.
 • 9.Modely a formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při
 • inovacích.
 • 10.Hodnotový management jako součást managementu inovací.
 • 11.Hodnotový management jako metodický nástroj managementu inovací.
 • 12.Realizace fází procesu inovace. Inovační organizace. Inovační
 • firma.
 • 13.Měření a hodnocení inovací. Efektivnost inovací.

Základní literatura předmětu

Švejda P. a kol.: Inovační podnikání, Asociace inovačního podnikání, 2007
Jáč I., Rydvalová P., Žižka M.: Inovace v malém a středním podnikání, Computer Press, 2005
Pitra Z.: Management inovačních aktivit, Professional publishing, 2006
Tidd J., Bessant J., Pavitt K: Řízení inovací, Computer Press, 2007
Košturiak J., Chal J.: Inovace-vaše konkurenční výhoda, C Press, 2008
Čada K.: Oceňování nehmotného majetku, VŠE, Oeconomia, Institut oceňování majetku, 2009
Kloudová J.: Kreativní ekonomika, Grada Publishing, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Cosi P., Christofol H., Richir S., Samier H.: Innovation Engineering, ISTE ltd., 2006
Vlček R.: Management hodnotových inovací, Management Press, 2008