English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS75
NázevKrajinné inženýrství a hydromeliorace
Course nameLandscape engineering and hydrotechnical melioration

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantPetr Doležal

Obsahové informace

Historie a vývoj krajinného inženýrství a hydromeliorací, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb
Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do problematiky krajinného inženýrství a hydromeliorací
 • 2.Vodní režim zamokřených půd
 • 3.Způsoby odvodnění, povrchové odvodňovací příkopy,jejich uspořádání
 • 4.Odvodňování drenáží,uspořádání drenáží ,hloubky a rozchod drenáží
 • 5.Zvláštní způsoby drenáže, druhy a konstrukce drénů ,dimenzování drenáže
 • 6.Univerzální rovnice Wishmeier –Smithova
 • 7.Simulační modely erozního procesu, transport splavenin ,poměr odnosu
 • 8.Metoda čísel odtokových křivek CN, simulační modely povrchového odtoku
 • 9.Návrh opatření ochrany a organizace povodí
 • 10.Technická a biotechnická opatření v povodí
 • 11.Návrh základních funkčních parametrů navržených opatření
 • 12.Terasování , plošné terénní urovnávky
 • 13.Opatření k ochraně vodních zdrojů, ochranná pásma, revize PHO
Hydrologie, Hydropedologie, Vodní hospodářství krajiny
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz