English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDR75
NázevStabilita a revitalizace koryt vodních toků
Course nameStability and revitalization open channels

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantMiloslav Šlezingr

Obsahové informace

Přirozená korytotvorná činnost vodních toků, odezva přirozených toků na provedené zásahy. Vznik, vlastnosti a transport splavenin. Vliv splavenin v toku na změny drsnosti. Deformace jednotlivých částí přirozených i upravených koryt vodních toků při proudění.
Revitalizace vodních toků je jednou z možností nápravy nevhodných úprav provedených v minulosti, ale také realizace vhodné úpravy koryta (nádrže) po ekologické havárii, přírodní katastrofě apod.
Revitalizované - "znovuoživené" koryto říčního toku by se mělo co nejvíce podobat korytu přirozenému. Zde je zásadní rozdíl mezi revitalizací a soustavnou úpravou toku.

Harmonogram přednášky

  • 1. Základní informace a pojmy z oblasti ekologie, biologie, dendrologie a fytocenologie.
  • 2 - 4. Výběr lokality pro vytvoření projektu revitalizace, získání podkladů
  • 5 - 8. Osobní prohlídka dané lokality, doplnění podkladů na místě, posouzení stávajícího stavu - metoda Stanovení indexu QBR, metoda Šlezingr-Úradníček 2002.
  • 9 - 12. Vypracování návrhu revitalizace, včetně posouzení hydraulických charakteristik a návrhu břehové vegetace.
  • 13. Odevzdání práce
Říční hydraulika - matematické modely proudění, mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, základní biologie
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://vst.fce.vutbr.cz/