English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDP62
NázevMěstské odvodnění
Course nameSewerage Systems - town drainage

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantJaroslav Raclavský

Obsahové informace

Předmět se podrobně zabývá odvodňováním urbanizovaných celků v návaznosti na hydrologické, hydraulické a další aspekty (stavebně- technologické problémy výstavby stokových sítí apod.) Materiály stokových sítí. Spolehlivost a řízení stokových systémů. Základní normativní podklady navrhování, posuzování a řízení odvodnění urbanizovaných celků. Příprava absolventů předmětu je zaměřena na práci v širší oblasti (tedy příprava posluchače pro oblasti projektové činnosti, výstavby, legislativy, inženýrské činnosti) vodního hospodářství.

Harmonogram přednášky

 • 1) Úvod do problematiky a seznámení se s tématem a základními pojmy
 • 2) Druhy stokových sítí a jejich schémata
 • 3) Stanovení návrhového průtoku splaškových odpadních vod
 • 4) Stanovení návrhového průtoku dešťových odpadních vod, zpracování dešťoměrných údajů
 • 5) Hydraulika - shrnutí principů pro netlakové proudění
 • 6) Trubní materiály stokových sítí a objekty na stokových sítích
 • 7) Kanalizační přípojky, odlehčovací komory a dešťové nádrže
 • 8) Zkoušení vodotěsnosti na stokových sítích
 • 9) Obsluha a údržba stokových sítí
 • 10) Netradiční způsoby odkanalizování (tlaková, podtlaková a maloprofilová kanalizace)
 • 11) Výstavba stokových sítí
 • 12) Rekonstrukce stokových sítí
 • 13) Informace o zkoušce, rezerva, procvičení probrané problematiky
Hydraulika, Hydrologie, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, Stokování
Literatura není u předmětu zadána

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz/