English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDJ62
NázevTeoretické základy technologie silikátů
Course nameTheoretical fundamentals of silicates technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantMarcela Fridrichová

Obsahové informace

Chemické rovnováhy, zákon Guldberg-Waagův, soustava mimo rovnováhu, reakční izoterma. Stavové chování kapalin, povrchové jevy, kohezní tlak, transportní jevy v kapalinách. Fázové rovnováhy, soustava o jedné složce,Gibbsův fázový zákon, soustava o dvou složkách. Heterogenní soustavy jedno-, dvou- a vícesložkové, rozpustnost plynů v kapalinách. Soustava tuhá fáze – plyn, tuhá fáze – kapalná fáze, ternární soustavy. Elektrochemie, Faradayovy zákony, molární vodivost slabých a silných elektrolytů. Wheatstonův můstek, disociace a hydrolýza, iontový součin vody, galvanické články. Disperzní soustavy, rozdělení, základní fyzikální vlastnosti, koagulace, zeta-potenciál. Reakční kinetika, řád a molekularita reakce, reakce 1., 2. a vyšších řádů, katalyzátory.
Struktura silikátů, Paulingovy principy, základní strukturní uspořádání. Jílové minerály, strukturní uspořádání, klasifikace, vazba vody v jílových minerálech. Struktura a vlastnosti silikátových tavenin, krystalizace taveniny, struktura skla. Heterogenní rovnováhy v silikátových soustavách, reakce v pevném stavu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Chemické rovnováhy, zákon Guldberg-Waagův, soustava mimo rovnováhu, reakční izoterma.
 • 2. Stavové chování kapalin, povrchové jevy, kohezní tlak, transportní jevy v kapalinách.
 • 3. Fázové rovnováhy, soustava o jedné složce,Gibbsův fázový zákon, soustava o dvou složkách.
 • 4. Heterogenní soustavy jedno- , dvou- a vícesložkové, rozpustnost plynů v kapalinách.
 • 5. Soustava tuhá fáze – plyn, tuhá fáze – kapalná fáze, ternární soustavy.
 • 6. Elektrochemie, Faradayovy zákony, molární vodivost slabých a silných elektrolytů. Wheatstonův můstek, disociace a hydrolýza, iontový součin vody, galvanické články.
 • 7. Disperzní soustavy, rozdělení, základní fyzikální vlastnosti, koagulace, zeta-potenciál.
 • 8. Reakční kinetika, řád a molekularita reakce, reakce 1., 2. a vyšších řádů, katalyzátory.
 • 9. Struktura silikátů, Paulingovy principy, základní strukturní uspořádání.
 • 10. Jílové minerály, strukturní uspořádání.
 • 11. Klasifikace jílových minerálů, vazba vody v jílových minerálech.
 • 12. Struktura a vlastnosti silikátových tavenin.
 • 13. Krystalizace taveniny, struktura skla. Heterogenní rovnováhy v silikátových soustavách, reakce v pevném stavu.
fyzika, chemie stavebních látek, teoretické základy struktury stavebních látek v rozsahu obvyklém pro studenta FAST, geologie, mineralogie, úpravnictví - žádoucí alespoň minimální orientace
Literatura není u předmětu zadána