English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDB64
NázevFyzika látek
Course namePhysics of materials

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantLuboš Pazdera

Obsahové informace

Struktura látek, krystalické látky, nekrystalické látky, mechanické vlastnosti látek, deformace pevné látky, poddajnost, viskozita, reologické vlastnosti, povrchové napětí a kapilarita, tepelné vlastnosti látek, tepelná kapacita, teplotní roztažnost, přenos tepla, měření teploty, termočlánky, termistory, RTD, pyrometry, fázové přechody, Gibbsovo fázové pravidlo, fázový diagram, kondenzace, vlhkost, elektrické vlastnosti látek, elektrické vlastnosti plynů, elektrické vlastnosti kapalin, pásová teorie pevných látek.

Harmonogram přednášky

 • 1. Struktura látek: pevné látky, krystalické látky, nekrystalické látky, amorfní látky, zrnité látky, kvazi-krystaly.
 • 2. Měkké látky, tekuté krystaly, polymery, komplexní tekutiny, gely, pěny, emulse.
 • 3. Mechanické vlastnosti: napětí / zatížení, deformace pevné látky, pružnost, poddajnost, tekutost, viskozita.
 • 4. Měření viskozity, reologické vlastnosti, kohezní síly, povrchové napětí a kapilarita.
 • 5. Tepelné vlastnosti: tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, molární tepelná kapacita.
 • 6. Teplotní roztažnost, přenos tepla, fonony, Debyeova teorie.
 • 7. Tepelná vodivost, součinitel tepelné vodivosti, proudění tepla, teplotní záření.
 • 8. Měření teploty: Seebeckův jev, Peltierův jev, Thomsonův jev, termoelektrické napětí, termočlánky, termistory.
 • 9. Odporové teplotní detektory (RTD), pyrometry, infračervená termometrie, Langmuirova sonda, ostatní teploměry.
 • 10. Fázové přechody: fáze, Gibbsovo fázové pravidlo, fázový diagram, pevné, kapalné a plynné skupenství látek.
 • 11. Skupenské teplo, reálné plyny, kondenzace, vodní pára, vlhkost materiálů, vlhkost vzduchu.
 • 12. Elektrické vlastnosti látek: elektrické vlastnosti plynů, elektrické vlastnosti kapalin (elektrolyty), Faradayovy elektrolytické zákony.
 • 13. Pásová teorie pevných látek, elektrická vodivost pevných látek.
Základní znalosti z vysokoškolské matematiky a fyziky.
Literatura není u předmětu zadána
 • Po osobní domluvě se zájemci o tento předmět je možné upravit jeho náplň s ohledem na témata doktorandských prací.