English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDA64
NázevRegresní modely
Course nameModels of regression

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantHelena Koutková

Obsahové informace

vícerozměrné normální rozdělení, podmíněná rozdělení
regresní funkce
lineární regresní model
nelineární regresní model
analýza rozptylu
faktorová analýza
Průběžná informace o možnosti využití statistického software STATISTICA a EXCEL při aplikacích probírané látky.

Harmonogram přednášky

  • 1. Vícerozměrné normální rozdělení,podmíněná rozdělení.
  • 2. Regresní funkce.
  • 3.-5. Základní lineární regresní model
  • 6.-7. Zobecněný lineární regresní model.
  • 8. - Singulární lineární regresní model.
  • 9.-10. Analýza rozptylu.
  • 11-12. Faktorová analýza.
  • 13. Nelineární regresní model.
Pojmy z předmětu "DA03", "DA62" - Pravděpodobnost a matematická statistika
Základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a lineární algebry - zákon rozdělení náhodné veličiny a vektoru, číselné charakteristiky náhodných veličin a vektorů a jejich bodové a intervalové odhady, podstata testování statistických hypotéz, řešení soustavy lineárních rovnic, inverzní matice.

Základní literatura předmětu

HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I: Vícerozměrné statistické metody 1,2.3, INFORMATORIUM PRAHA, 2007
ANDĚL, J.: Matematická statistika, SNTL/ALFA Praha, 1978

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ANDĚL, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS PRAHA, 2007
WALPOLE, R.E., MYERS, R.H.: Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Macmillan Publishing Company New York, 1990
MELOUN, M., MILITKÝ, J.: Statistické zpracování experimentálních dat, PLUS Praha, 1994