English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW058
NázevKontrola a dokumentování stavebních procesů
Course nameInspection and Documentation of Construction Processes

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantMartin Mohapl

Obsahové informace

Cílem výuky je schopnost studenta vyhodnotit kvalitu prováděných stavebních prací. Student se naučí samostatně provádět vybrané zkoušky. Student pochopí teorii měření a fyzikální podstatu prováděných testů. Na vybraných stavbách a konstrukčních celcích budou studentovi prezentovány kontroly jednotlivých dokončených stavebních procesů, získá praktické znalosti o provedení kontrol a bude schopen zpracovat získané výsledky. Výsledky testů bude student schopen porovnat s platnými normami a provést jejich vyhodnocení. Student vytvoří souhrnný protokol s komentářem získané dokumentace a s výsledky zkoušek.
Činnosti spojené s kontrolou výstavby, kontroly prováděné pracovníky výrobního podniku a stavebního dozoru, teorie měření, metodika sběru dat v terénu, postupy praktických zkoušek a ověřování kvality, vyhodnocování získaných výsledků, porovnání s platnými technickými normami, forma vyhodnocení zkoušek, prezentace získaných výsledků.

Harmonogram přednášky

 • 1. Problematika kontroly stavebního procesu, související legislativa, provázanost ČSN, technologických předpisů a smlouvy o dílo, aplikace kontrolních a zkušebních plánů.
 • 2. Teorie měřících postupů, fyzikální podstata digitálního měření neelektrických veličin.
 • 3. Vstupní kontroly materiálů a připravenosti staveb.
 • 4. Kontroly a zkoušky spojené s průběhem provádění zemních prací.
 • 5. Kontroly při provádění vrchní hrubé stavby.
 • 6. Kvalita prací vnitřních a dokončovacích.
 • 7. Testy spojené s tepelnou ochranou budov.
 • 8. Dokumentování průběhu provádění kontrol stavebních procesů.

Harmonogram cvičení

 • 1. Zásady zpracování výsledků měření a vyhodnocování dat, proškolení bezpečnosti práce.
 • 2. Seznámení s mechanickými a digitálními měřidly (sběrnice, čidla), odečty a chyby měření.
 • 3. Měření vlastností materiálů zabudovávaných konstrukcí, význam vstupní kontroly.
 • 4. Vybrané praktické zkoušky spojené s procesem zemních prací.
 • 5. Praktické kontroly při provádění vrchní hrubé stavby, geometrická přesnost konstrukcí.
 • 6. Zjišťování vlastností podkladů a omítek, zjišťování vlhkosti zdiva.
 • 7. Ověření kvality prací vnitřních a dokončovacích s důrazem na tepelnou ochranu budov.
 • 8. Prezentace a kontrola zpracovaných zadání.
Požadovány jsou znalosti z oblasti technologie staveb, důležitá je znalost postupů provádění základních dílčích stavebních procesů a jejich návaznosti.

Základní literatura předmětu

JURÍČEK, Ivan: Kontrola kvality na stavbách, Eurostav, 2012
RUMANE, Abdul Razzak: Quality tools for managing construction projects, CRC Press, 2013
LÍZAL, Petr: Kontrola a dokumentace staveb, studijní opora, modul M01 až M04, FAST VUT, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ATKINSON, George: Construction quality and quality standards: The European perspective, E & FN Spon, 1995
MATĚJKA, Zdeněk a ŠANDA, Václav: Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě , Informační centrum ČKAIT, 2006
JARSKÝ, Č., MUSIL, F. a kol.: Příprava a realizace staveb, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM Brno, 2003