English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW023
NázevVybrané stati z technologie stavebních procesů
Course nameSelected Chapters of Construction Processes

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o přípravě a provádění vybraných dílčích stavebních procesů. Budou schopni vypracovat technologickou projektovou dokumentaci vybraných dílčích stavebních procesů především z oboru inženýrských staveb a pozemních staveb. Budou mít znalosti o jejich stavební připravenosti a budou schopni řešit tyto dílčí stavební procesy z hlediska prostorového, technologického i časového. Výstupem jsou vypracované technologické předpisy na zadaná témata.
Předmět zahrnuje studium realizace vybraných stavebních procesů inženýrských a pozemních staveb. Vysvětluje technologickou, prostorovou a časovou strukturu jednotlivých vybraných stavebních procesů, požadavky na připravenost staveniště a zásady jejich provádění. Podstatná část předmětu je zaměřena na provádění podzemních staveb, kde jsou uvedeny technologie prací speciálního zakládání staveb pro realizaci hloubených podzemních staveb, přehled klasických a moderních tunelovacích systémů a soustav, stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1.Technologie prací speciálního zakládání staveb ve vztahu k hloubeným podzemním stavbám.
 • 2.Pažící konstrukce (záporové stěny, pilotové, podzemní stěny), injektování a kotvení horninového prostředí.
 • 3.Nomenklatura podzemních staveb. Tunelové systémy a soustavy.
 • 4.Klasické soustavy. Vrtání a odstřel. Prstencová metoda.
 • 5.Nová rakouská tunelovací metoda (NATM). Metoda obvodového vrubu. Mikrotunelování.
 • 6.Stroje a zařízení pro výstavbu podzemních staveb (ražených, hloubených, kombinovaných, mikrotunelovaných).
 • 7.Výroba ocelových a dřevěných konstrukcí, svařování ocelových konstrukcí, spojovací prostředky, doprava na staveniště.
 • 8.Hlavní způsoby montáže ocelových a dřevěných konstrukcí.
 • 9. Provádění montovaných stropních konstrukcí.
 • 10.Speciální betonářské technologie.
 • 11.Stavební izolace, vhodnost použití a způsoby provádění.
 • 12.Možnosti a způsoby provádění průmysl. podlah a podlah v objektech pozemních staveb. Lité a samonivelační podlahy.
 • 13.Provádění střešních a obvodových pláštů budov.

Harmonogram cvičení

 • 1.Zadání semestrálního programu – vybraná část podzemní stavby.
 • 2.Přehled technologií podzemního stavitelství a štítování – video s komentářem.
 • 3.-4.Nová rakouská tunelovací metoda a speciální štíty – video s komentářem.
 • 5.-6.Návrh pažící konstrukce pomocí programu Geo 5.
 • 7.Provádění kovových konstrukcí - výroba ocelových a dřevěných konstrukcí.
 • 8.Provádění kovových konstrukcí - svařování, spojovací prostředky, hlavní způsoby montáže.
 • 9.–10.Provádění montovaných stropních konstrukcí. Konstrukční systémy, stroje a mechanizmy, pracovníci, postupy montáže, požadavky na kvalitu.
 • 11.–12.Zpracování technologického předpisu pro montáž zadané stropní konstrukce.
 • 13.Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení.
Student musí mít zvládnuty základní znalosti z geologie, geomechaniky, zakládání staveb, z navrhování pozemních a dopravních staveb.
Literatura není u předmětu zadána