English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW022
NázevStavebně technologické projektování
Course nameConstruction Project Planning

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Znalost metodiky zpracování stavebně technologické přípravy, věcné a časové struktury a její návaznosti. Znalost teorie a metodiky zpracování stavebně technologické studie. Znalost členění a obsahu dokumentace výrobní přípravy dodavatele a metodiky postupu při jejím zpracování. Znalost vypracování projektu zařízení staveniště. Znalost operativního plánování a způsobů bilance nutných zdrojů pro stavbu. Znalost zásad tvorby rozpočtu stavby a využití BIM technologií. Výstupem jsou vypracované vybrané části stavebně technologického projektu na zadané stavbě.
Předmět analyzuje a zdůvodňuje nezbytnost stavebně technologické přípravy, její členění a návaznosti. Uvádí metodiku zpracování stavebně technologických projektů v období investiční přípravy stavby a v době její výrobní přípravy. Obsahuje zásady tvorby rozpočtu stavby a využití BIM technologií pro přípravu a řízení staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavebně technologická příprava jako součást projektového řízení. Definice, význam, věcná a časová struktura a návaznosti na ostatní činnosti stavební firmy, související legislativní předpisy.
 • 2. Teorie a metodika zpracování stavebně technologické studie realizace hlavních technologických etap objektu.
 • 3. Časové plánování stavby, časový a finanční plán stavby v členění na objektové procesy.
 • 4. Členění a obsah zpracovávané dokumentace výrobní přípravy dodavatele, metodika postupu.
 • 5. Tvorba rozpočtu pro stavební zakázku.
 • 6. Kalkulace cen stavebních prací.
 • 7. Nabídkové rozpočty staveb v návaznosti na výběrové řízení.
 • 8. Projekt zařízení staveniště, technická dokumentace.
 • 9. Zásady návrhu a posouzení hlavních zvedacích prostředků, zohlednění jejich časového vytížení.
 • 10. Zásady a možnosti operativního plánu při realizaci stavby, způsoby bilance nutných zdrojů pro výstavbu, zabezpečení cizích subdodávek a kooperací.
 • 11. Využití BIM technologií pro stavebně technologické projektování. Formy procesů, zařízení, programová řešení a rizika spojená se zaváděním BIM. Teoretické možnosti využití modelování v budoucnosti.
 • 12. Nástroje řízení výstavby s využitím BIM technologií. Legislativní předpisy, technické normy a standardy v souvislosti s BIM technologiemi.
 • 13. Praktické využití BIM technologií ve stavebně technologické přípravě a řízení na reálných stavbách. BIM z pohledu udržitelné výstavby budov. Využití technologie augmented reality v rámci činnosti manažera stavby.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvod do problematiky stavebně technologického projektování, požadavky a podklady pro cvičení.
 • 2.Studie realizace hlavních technologických etap zadaného objektu.
 • 3.Časový a finanční plán stavby v členění po objektech stavby, s využitím technickohospodářských ukazatelů.
 • 4.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů.
 • 5.Založení zakázky pro rozpočet stavby, sestavení slepého rozpočtu.
 • 6.Kalkulace cen stavebních prací v návaznosti na tvorbu výkazu výměr.
 • 7.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů.
 • 8.Projekt zařízení staveniště.
 • 9.Návrh hlavního zvedacího mechanismu pro stavbu
 • 10.Konzultace a kontrola stavu rozpracovanosti zadaných úkolů.
 • 11.Autodesk Navisworks, import formátů dat a 3D modelu. Modelování průběhu výstavby a využití časové osy.
 • 12.Pokročilé modelování technologické přípravy zadaného objektu - analýza projektu a staveniště, technologické normály ve 3D, kontrola a koordinace projektu, kalkulace a rozpočty v BIM.
 • 13.Detekce kolizí, operativní řízení výstavby, odhady průběhu výstavby a časové plánování ve 3D. Další výpočetní programy a jejich ukázky pro stavebně technologické projektování. Zhodnocení provedených úloh, obhajoba navržených řešení, zápočet.
Od studentů jsou požadovány základní znalosti z navrhování konstrukcí staveb a základní znalosti ze stavební ekonomie. Probírané učivo navazuje rovněž na znalosti z oblasti technologie dílčích stavebních procesů a realizace staveb.

Základní literatura předmětu

JARSKÝ,Čeněk a kol.. : Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb., CERM, Brno, 2003
HARRIS, Frank a McCAFFER, Ronald. : Modern Construction Management, , Oxford: Wiley-Blackwell, , 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAKÝŠ, Otto a MAKÝŠ, Peter: Projekt organizácie výstavby, STU v Bratislave, 2005
MATĚJKA, Petr a kolektiv: Základy implementace BIM na českém stavebním trhu, Fineco,, 2012
EASTMAN Charles M. : BIM handbook: a guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors,, Hoboken: John Wiley & Sons, 2011