English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW020
NázevOdborná praxe
Course nameProfessional Practical Training

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu50

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantRadka Kantová

Obsahové informace

Absolvování odborné praxe přispívá k ověření získaných znalostí v praxi a získání dalších teoretických i praktických poznatků stavařských dovedností a zkušeností. Student získá zkušenost z reálného prostředí výstavby a tím prohloubí stávající teoretické znalosti. Získává teoretické i praktické znalosti a zkušenosti s výkonem práce stavbyvedoucího nebo asistenta stavbyvedoucího a s praktickým provozem v předvýrobní a výrobní přípravě staveb. Získává personální zkušenosti, bude lépe připraven do zaměstnaneckého poměru. Navazuje pracovní vztah se stavební firmou, získává referenci.
Na závěrečném semináři získává prostřednictvím prezentací spolužáků povědomí o současných stavbách v ČR, jejich konstrukcích a technologiích, finančních a časových nárocích, specifických podmínkách a způsobech výstavby.
Seznámením se s hodnocením stavební firmy v "Záznamu o průběhu odborné praxe" o své osobě, dostává student zpětnou vazbu o spokojenosti s jeho odbornými i jinými kvalitami.
Náplní odborné praxe je aktivní pracovní činnost studenta na realizaci konkrétního stavebního díla, která vede k rozvíjení jeho odborných teoretických i praktických znalostí. Student vykonává práci přímo na stavbě při její realizaci, zejména na pozici asistenta stavbyvedoucího, také pracuje v oddělení přípravy staveb. Student má povinnost během odborné praxe vést „Záznam o průběhu odborné praxe“, je veden školitelem, určeným ze zástupců firmy, který se ke kvalitě odvedené práce vyjádří v závěrečném hodnocení.
Odborná praxe studentů je ukončena společným závěrečným seminářem, kde každý student ostatní studenty seznámí s činností, kterou vykonával v průběhu praxe, včetně prezentace zpracovaných materiálů a fotodokumentace stavby.
Znalosti z oblasti technologie, přípravy a realizace staveb v rozsahu dosavadního bakalářského a 1. ročníku magisterského studia na oboru Realizace staveb.

Základní literatura předmětu

KANTOVÁ, Radka: ODBORNÁ PRAXE, modul 01, Průvodce povinnou odbornou praxí studentů oboru Realizace staveb, https://intranet.fce.vutbr.cz/pedagog/predmety/opory.asp, 2011
nařízení vlády:: Nař.vl. č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZ na staveništích, http://deksafe.cz/predpisy/docs/591-2006.pdf, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MMR:: Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění, https://www.mmr.cz/getmedia/dd1ceac5-2cd3-4aaf-8cbb-8913e735c2b3/SZ_232, 2006
  • Uvedení přednášející pro předmět odborné praxe zajišťují administrativně výkon praxe studenta v dané stavební firmě, věnují se hospitační činnosti na stavbách, kam byli studenti pracovně přiděleni. Zajišťují závěrečný seminář a jako členové komise se podílí na závěrečném hodnocení výkonu praxe studenta.