English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW016
NázevEkologie a bezpečnost práce
Course nameEnvironmental and Labour Protection Mangement

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantSvatava Henková

Obsahové informace

Získání základních informací z oblasti ekologie a bezpečnosti práce ve stavebnictví. Přehled o hlavních globálních enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji. Obecná znalost péče o životní prostředí. Enviromentální management a předpisy s tím související. Student získá rovněž znalosti z oblasti akustiky vnějšího prostředí včetně dovedností obsluhy SW "Hluk plus". Dále se student seznámí s ochranou zdraví a bezpečnosti práce na staveništi a působností koordinátora bezpečnosti.Pochopí význam prevence rizik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništích. Získá znalosti o zpracování plánu BOZP. Bude se orientovat v řízení stavebních a montážních prací v souladu s požadavky ochrany zdraví pracovníků na staveništích, životního prostředí a veřejného zdraví v okolí staveniště.
Ekologie a bezpečnost práce ve stavebnictví, globální enviromentální problémy a udržitelný rozvoj, obecná znalost péče o životní prostředí, enviromentální management a předpisy s tím související, zpracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby, akustika vnějšího prostředí, obsluha SW "Hluk plus",ochrana zdraví a bezpečnosti na staveništi, prevence rizik, koordinátor bezpečnosti,plán BOZP.

Harmonogram přednášky

 • 1.Základní informace o enviromentálních problémech a udržitelném rozvoji se zaměřením na vliv stavební činnosti, enviromentální management a předpisy s tím související, ISO 14001 u stavební organizace
 • 2.Vypracování environmentálních plánů ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby (návaznost a konkrétní řešení pro jednotlivé vybrané dílčí stavební procesy) , zohlednění ekologických předpisů při realizaci zadané stavby
 • 3.Ochrana zdraví před hlukem a vibracemi. Platná legislativa
 • 4.Měření vnějšího hluku strojů, metodika hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, snižování hodnoty staveništního hluku.
 • 5.Práva a povinnosti účastníků výstavby v pojmech. Systém řízení BOZP v ČR, rámcové směrnice EU.
 • 6.Prevence a řízení rizik , bezpečností rizika, zdravotní rizika.
 • 7.Koordinátor bezpečnosti a jeho postavení v procesu výstavby.
 • 8.Plán BOZP v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Požadavky na zpracování plánu BOZP a jeho obsah, zohlednění bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.

Harmonogram cvičení

 • 1.Seznámení se s náplní cvičení. Přidělení individuálních zadání z oblasti ekologie, snížení hluku na staveništi.
 • 2.Zadání vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby.
 • 3.Vypracování části environmentálního plánu ochrany životního prostředí v návaznosti na stavebně technologický model stavby - konzultace individuálních zadání.
 • 4.Seznámení se s počítačovými modely hodnocení hluku, vypracování zadání z oblasti snížení hluku na staveništi.
 • 5.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - zadání.
 • 6.Zpracování bezpečnostních rizik pro etapu výstavby - konzultace.
 • 7.Konzultace individuálních zadání v oblasti ekologie a BOZP.
 • 8.Prezentace a obhajoba individuálních zadání.
Znalosti související s navrhováním staveb, znalost koncepce návrhů zařízení staveniště, znalost běžných technologických předpisů, základní znalosti z oblasti ekologie a BOZP.

Základní literatura předmětu

Výzkumný ústav: Nebezpečný hluk., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005
LEVENSTEIN, Charles a John WOODING: Work, health, and environment: old problems, new solutions., New York: Guilford Press, 1997
SPEJCHALOVÁ, Dana: Management kvality, bezpečnosti a enviromentu., Vysoká škole ekonomie a managementu, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Veber,J.: Environmentální management., Oeconomica Praha, 2002