English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW014
NázevPočítačová podpora v přípravě a realizaci staveb 1
Course nameComputer Support in Construction Preparation and Realization 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantČeněk Jarský

Obsahové informace

Po ukončení výuky jsou studenti schopni efektivně využívat data z položkového rozpočtu v dalších procesech přípravy staveb. Rozumí modelování stavebních procesů, dokáží údaje ze systémů pro rozpočty a kalkulace využít pro automatizovaný přenos do systémů pro časové plánování. Umí vytvořit stavebně technologický síťový graf obsahově i objemově propojený se zdrojovým rozpočtem s respektováním příslušných návazností. Dokončený model zvládnou využít v rámci předvýrobní i výrobní přípravy staveb, ale také při sledování průběhu realizace díla. Jsou schopni přenášet data z programů CONTEC a BULDpower do Microsoft Project a zde vytvořit vlastní technologický normál jako základní dokument časové analýzy stavby.
Modelování procesu výstavby v závislosti na druhu a parametrech stavby a aplikovaném software. Využití programu CONTEC a stavebně technologických síťových grafů. Agregace a převod rozpočtu a výrobní kalkulace zakázky podle technologické dělby práce do prostředí programu síťového plánování. Modifikace a tvorba typových síťových grafů z oblastí pozemních staveb, inženýrských sítí a komunikací. Řízení jakosti a možnost automatizovaně vytvářet kontrolní a zkušební plány. Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí. Efektivní tvorba plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby. Užití systému MS-Project včetně využití datových souborů kalkulací ze systému RTS BUILDpower a jeho harmonogramu pro plánování a řízení výstavby objektů pozemních staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Modelování procesu realizace stavby - obecné předpoklady, principy a zásady analýzy a syntézy prostorové, technologické a časové struktury procesu výstavby.
 • 2. Klasifikace stavební produkce, rozpočtářský a kalkulační software – zabezpečení vstupních dat pro systém časového plánování a řízení stavební výroby.
 • 3. Počítačová podpora a modelování přípravy a realizace staveb v systému CONTEC pomocí stavebně technologického síťového grafu. Výstupní sestavy jakožto základní dokumenty přípravy a řízení stavby. Návaznosti a přebírání dat z výkazů výměr, rozpočtů a výrobních kalkulací do stavebně technologických projektů.
 • 4. Činnosti v síťových grafech. Vazby mezi činnostmi – stavební připravenost. Termínové, zdrojové a kapacitní plánování. Nákladové plánování. Operativní evidence. Aktualizace časového plánu. Výstupy – grafy potřeby zdrojů jako podklad návrhu zařízení staveniště.
 • 5. Počítačová podpora návazností ostatních dokumentů stavebně technologického projektu na technologický rozbor a časový plán - kontrolní a zkušební plán, environmentální plán, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • 6. Zahájení práce v programu Microsoft Project, možnosti nastavení, typy úkolů, typy omezení.
 • 7. Microsoft Project – struktura a tvorba časového plánu stavby, typy vazeb a jejich použití, aktualizace harmonogramu dle rozestavěnosti.
 • 8. Plánování zdrojů v Microsoft Project – definice a správa zdrojů, přiřazení k úkolům, nákladovost. Široké možnosti tvorby výstupních sestav.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, podklady k práci, provozní řád počítačové učebny, podmínky pro udělení zápočtu
 • 2. Uvedení do problematiky práce s programem BUILDpower: založení zakázky, stavby, objektu, rozpočtu a tvorba harmonogramu.
 • 3. Uvedení do problematiky časového plánování a práce s programem CONTEC: založení projektu, tvorba časového plánu postupným modelováním i s využitím typových síťových grafů, vazby, ladění a optimalizace dle limitu zdrojů. Sestavení modelu zvolené stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na větvení síťového grafu.
 • 4. Praktické cvičení v programu BUILDpower - sestavení položkového rozpočtu modelové stavby v rozsahu 20 položek s důrazem na využití různých oddílů, převod do CONTEC, vytvoření stavebně technologického modelu na základě převedených dat.
 • 5. Převod rozpočtu z BUILDpower do programu Microsoft Project, převod časového plánu z CONTEC do Microsoft Project.
 • 6. Program Microsoft Project – nastavení před zahájením práce, modelování objektu, přepočty DOBA TRVÁNÍ/PRÁCE/JEDNOTKY, vkládání vazeb, zdrojů, omezení.
 • 7. Tvorba technologického normálu a časového plánu v programu Microsoft Project s programováním tabulky a využitím makra.
 • 8. Zápočtový test a v případě úspěchu udělení zápočtu.
Znalosti z navrhování a technologie staveb na úrovni bakalářského studia. Znalost práce s kancelářskými aplikacemi výrobce Microsoft.

Základní literatura předmětu

JARSKÝ, Čeněk a kol.: Příprava a realizace staveb, CERM Brno , 2003
BARRIE, S. Donald a PAULSON, C. Boyd: Professional Construction Management, McGraw-Hill, Inc., 1991
: MS Project 2014, Reference manual, , 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JARSKÝ, Čeněk: Příprava a realizace objektů a staveb, multimediální učebnice, http://technologie.fsv.cvut.cz/aitom/podklady/online-priprava/, FSv ČVUT Praha , 2008
JARSKÝ, Čeněk: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC , 2000