English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW013
NázevStavební stroje (R)
Course nameConstruction Machines (R)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantSvatava Henková

Obsahové informace

Student získá znalosti z problematiky využití stavebních strojů a strojních sestav. Získá nové informace o strojích a zařízeních na výrobu základních stavebních materiálů. Seznámí se se strojním vybavením pro provádění oprav a rekonstrukcí staveb pozemního stavitelství a inženýrských staveb včetně komunikací. Informace o využití strojů a strojních sestav bude rozšířena o dálkové řízení strojů.
Významnou část studia bude vyplňovat oblast recyklací.Dále je cílem seznámení se s platnými předpisy z oblasti strojního vybavení a jeho používání.
Mechanizace stavebních prací, stroje a strojní zařízení dle technologických etap u objektů pozemního i inženýrského stavitelství, stroje a zařízení pro výrobu stavebních hmot a materiálů, dálkové řízení strojů, stroje a zařízení pro provádění oprav, rekonstrukcí a údržbu, skládkování, demolice, recyklace, předpisy pro provoz stavebních strojů.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do předmětu. Základní informace o mechanizaci stavebních prací. Stavební stroje a technologické postupy.
 • 2.Stavební stroje používané pro práci podle hlavních technologických etap.
 • 3.Seznámení se stroji a zařízeními pro výrobu stavebních materiálů.
 • 4.Speciální stavební stroje a zařízení pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů pozemního stavitelství.
 • 5.Speciální stavební stroje pro provádění oprav a rekonstrukcí objektů inženýrského stavitelství.
 • 6.Dálkové řízení stavebních strojů a zařízení.
 • 7.Stroje a zařízení pro skládkování, rekultivace a recyklace.
 • 8.Předpisy, normy a nařízení platná pro práci se stavebními stroji.

Harmonogram cvičení

 • 1.Seznámení s předmětem a požadavky na jeho absolvování. Seminární práce - individuální zadání - investiční záměr pro pořízení strojů na zajištění práce vybrané technologické etapy.
 • 2.Konzultace k individuálnímu zadání.
 • 3.Zadání příkladu č.1. Návrh strojní sestavy pro montáž objektu s variantním využitím automobilových a věžových jeřábů.
 • 4.Konzultace k příkladu č.1.
 • 5.Exkurze do výrobny stavebních materiálů.
 • 6.Odevzdání příkladu č.1, konzultace k seminární práci.
 • 7.Prezentace seminárních prací – individuálních zadání.
 • 8.Prezentace seminárních prací, závěrečný test.
Základní znalosti technologie stavebních procesů, bezpečnost práce ve stavebnictví,základní informace o funkci a využití strojů a strojních sestav.

Základní literatura předmětu

KAŠPAR, Milan a Věra VOŠTOVÁ: Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, ČKAIT, 2001
WINKLER, Greg: Recycling construction: a LEED-based toolkit, New York: McGraw-Hill Professional, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Slivka, V. a kol.: : Těžba a úprava silikátových surovin, Silikátový svaz Ostrava, 2002
VANĚK, Antonín.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací., Academia, 2003
MARŠÁL, Petr a Věra VOŠTOVÁ: Stavební stroje, Akademické nakladatelství CERM, 2004
MOTYČKA, Vít a Jaromír ČERNÝ: Věžové jeřáby v pozemním stavitelství., Akademické nakladatelství CERM, 2007