English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW012
NázevSystémy řízení jakosti
Course nameQuality Management Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantJozef Gašparík

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o nejnovějších světových trendech v oblasti managementu kvality v aplikaci na stavební organizaci a stavbu:
- principy a struktura systému managementu kvality dle ISO 9001
- dokumentace systému managementu kvality nezbytná pro organiza,ci a pro stavbu,
- zásady interního auditu systému managementu kvality dle ISO 19011
- principy metod Komplexného managementu kvality a systému KAIZEN,
- principy metody reengineeringu,
- model výjimečnosti EFQM,
- integrovaný manažérský systém aplikací na stavební organizaci a stavbu.
Principy dvou nejvýznamějších filozofií managementu jakosti, tedy komplexního managementu jakosti (KMJ) a reinženýrství. Předmět se podrobněji věnuje zejména první části-zavedení systému jakosti a jeho rozpracování do KMJ. Dále pak návaznosti KMJ na ostatní systémy jako systém bezpečnosti práce a systém enviromentální. Studenti jsou seznámeni i s základní přiručkou kvality ve stavebnictví, se systémem školení pracovníků a se systémem certifikace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kvalita – komplexní management jakosti. Hodnocení současné situace ve stavebnictví.
 • 2. Systém managementu kvality (SMK) ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009 v pozemních a inženýrských stavbách. Charakteristika. Postup zavedení.
 • 3. Struktura norem. Struktura a obsah dokumentace SMJ ve stavební firmě a na stavbě – příručka jakosti.
 • 4. Zodpovědnost managementu firmy při zavedení SMJ. Přezkoumání a audit SMJ.
 • 5. Management zdrojů, kvalifikační připravenost, plán vzdělání a interní školení pracovníků.
 • 6. Realizace produktu – stavby. Přezkoumání smluvních požadavků. Výběr a hodnocení dodavatelů a realizátora stavby. Měřicí přístroje a jejich kalibrace. SW pro oblast jakosti.
 • 7. Dokumentace SMJ – plánjakosti, kontrolní a zkušební plán, technologické předpisy, kontrolní a zkušební postupy. Stavební deník.
 • 8. Monitorování kvality na stavbách, záznamy o kvalitě. Skladování a požadavky na kvalitu skladu.
 • 9. Efektivnost výstavby, audit SMJ, audit systému zabezpečení, hodnocení dozorem (TDI).
 • 10. Nápravná a preventivní opatření. Odstraňování nedostatků. Náklady a jakost. Certifikace SMJ.
 • 11. Vyšší formy managementu jakosti – KMJ (TQM, Total quality management). Charakteristické rysy a faktory. Model EFQM.
 • 12. Reengineering – charakteristika, změny, realizátoři, aplikace ve firmě.
 • 13. Integrovaný manažérský systém (IMS) ve stavební firmě. Hodnocení staveb z pohledu kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky, struktura Systému managementu kvality dle ISO 9001.
 • 2. Řízení dokumentu a záznamů.
 • 3. Organizační řád v stavební organizaci, kompetence a pravomoci zaměstnanců.
 • 4. Politika kvality.
 • 5. Návrh cílů kvality pro stavební organizaci a pro jejich úseky.
 • 6. Plán kvality stavby-návrh pro zhotovitele stavby.
 • 7. Kontrolní a zkušební plán pro vybraný stavební proces.
 • 8. Výběr a hodnocení dodavatelů zhotovitele staveb.
 • 9. Interní audit systému managementu kvality dle ČSN ISO 9001:2009 a ČSN ISO 19011.2012.
 • 10. Nápravní opatření pro neshody.
 • 11. Návrh preventivních opatření zhotovitele stavby.
 • 12. Aplikace modelu EFQM v stavební organizaci.
 • 13. Vyhodnocení zadaní a udělení zápočtu.
Znalosti z technologie a realizace staveb v daném oboru. Příprava plánu kontrol jakosti a enviromentu.

Základní literatura předmětu

GAŠPARÍK,Jozef: Manažérstvo kvality v stavebníctve, Tribun EU, 2014
GAŠPARÍK,Jozef: Automated system of optimal machine group selection implemented into soil processes, Tribun EU, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GAŠPARÍK,Jozef: Quality Management in Construction, Tribun EU, 2014