English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV076
NázevManažerské techniky
Course nameManagerial Techniques

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDana Linkeschová

Obsahové informace

Techniky a dovednosti v práci manažera ve stavebním podniku z hlediska vedení a řízení lidských zdrojů.
Motivace a metody plánování, instruktáže, zásady efektivního slovního projevu.
Rozhodování, vyhodnocování a kontrola, organizování, důvěra a delegování.
Týmová práce, role a procesy ve skupinách, vzájemně spjaté potřeby vedení týmu.
Podpora synergie, tvořivosti a inovace v pracovních týmech.
Stavebnictví patří mezi odvětví pro něž jsou typické skupinová a týmová práce v sekvenčních týmech. Kurs se zabývá konkrétními činnostmi vedení a řízení pracovních skupin ve stavebnictví. Sleduje vývoj a dynamiku týmové práce. Cílem je získání znalostí manažera podniku v manažerských technikách, řízení pracovních týmů, v komunikaci a rozvoji jednotlivce. Schopnost zvládnout práci manažera ve stavebním podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Základní manažerské techniky a dovednosti, strategický význam řízení, vedení, prognózování, základní pojmy.
 • 2. Řízení podle cílů. Motivace a metody pozitivního povzbuzení, pyramida potřeb, uznání a ocenění, zajímavost práce, odpovědnost a důvěra, teorie X a Y, teorie dvou faktorů – motivačně hygienické
 • 3. Plánování (metody, jak cíle dosáhnout, hledání alternativ, míra participace, zvyšování tvořivosti, nástroje generování nápadů). Definování úkolu, seznámení s cílem a úkolem, rozložení obecného na konkrétní.
 • 4. Instruktáž a její úkoly, zásady efektivního slovního projevu. Komunikace a instruování organizace a jednotlivců. Kontrola a řízení, řízení porad, řízení v organizacích, způsoby kontroly, systémy řízení.
 • 5. Rozhodování, vyhodnocování, zvažování důsledků, rozhodování a vyhodnocování týmové výkonnosti, hodnocení a výcvik jednotlivců, kladení otázek, výběr a posuzování lidí, sebehodnocení.
 • 6. Organizování, organizace skupin a podskupin, faktory velikosti pracovní skupiny, organizační struktury, důvěra a delegování. Vedení osobním příkladem a řízení skupiny, organizování sebe sama, rozhodování v manažerské práci.
 • 7. Vlastnosti pracovních skupin. Jednotlivci, pracovní týmy, organizace a komunity. Účast ve skupinách, komunikace a soudržnost, atmosféra, standardy, struktura a organizace.
 • 8. Základní role a funkce ve skupinách. Charakteristika rolí, jejich druhy, konflikty rolí a role vedoucího pracovníka. Vzájemně spjaté potřeby v životě skupiny, jejich základní projevy. Potřeby a funkce vedení (podněcování, regulování, informování, podpora, hodnocení atd.).
 • 9. Procesy ve vývoji skupiny. (formování, kvašení, normování = budování soudržnosti, podávání výkonu – úkol). Skupinová pravidla a procedury (rozhodování, reakce na autoritu, boj a útěk, obranné mechanismy). Skupiny ve skupinách, řízení vztahů mezi skupinami.
 • 10. Týmy a týmová práce, sekvenční týmy ve stavebnictví, vytváření a udržování vysoce výkonných týmů.
 • 11. Druhy a styly vedení, koučink, a odpovědnosti vedoucího.
 • 12. Jak podporovat synergii, tvořivost a inovace v pracovních týmech.
 • 13. Aktuální otázky vedení a řízení v současnosti.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do cvičení, zadání kritérií prezentací a systém práce se skupinou
 • pro budoucí stavební inženýry.
 • 2.- 13. Obsahem jednotlivých cvičení je práce každého jednotlivce na
 • vlastním projektu, jejich postupné provedení a prezentace a zpětná vazba
 • od účastníků i učitele.
 • 14. Odevzdání závěrečných zpráv a zápočty.
Znalosti základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.
Orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Základní literatura předmětu

LINKESCHOVÁ, Dana: K otázkám managementu ve stavebnictví, Brno: CERM, 2005
PLAMÍNEK, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem, Praha: Grada, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

JAY, Ros a TEMPLAR, Richard: Velká kniha manažerských dovedností, Praha: Grada, 2010
ŠULEŘ, Oldřich: Manažerské techniky I - III, Olomouc: Rubico, 2003
VEBER, Jaromír a kol.: Management, Praha: Management Press, 2000
Donnelly, Gibson, Ivancevich: Fundamentals of Management, Irwin, 1995
LINKESCHOVÁ, Dana: Educating Leading Managing, Brno: Konvoj, 2003