English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV058
NázevEkonomika investic
Course nameEconomy of Investments

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.
Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Harmonogram přednášky

 • 1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí
 • 2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz
 • 3.Studie proveditelnosti.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál)
 • 4.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady
 • 5.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu
 • 6.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB)
 • 7.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu
 • 8.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace
 • 9.-10.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti

Harmonogram cvičení

 • 1.Základní ukazatele pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic
 • 2.Výpočet odpisů dlouhodobého majetku
 • 3.Rozbor nejistot – analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti
 • 4.Zadání projektu – výroba dřevěných oken
 • 5.Pokračování projektu – zdroje financování podnikatelského záměru
 • 6.Pokračování projektu - výkaz zisků a ztrát, výkaz CF
 • 7.Optimalizace zdrojů financování – úvěr, leasing, obligace
 • 8.Pokračování optimalizace zdrojů financování
 • 9.Zápočtový test
 • 10.Zápočet
Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Základní literatura předmětu

FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů, Praha:Grada Publishing, 2011
KORYTÁROVÁ, Jana a kolektiv: Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011
LUMBY, Steve: Investment Appraisal and Financial Decisions, Chapman &Hall. London, 1999
KORYTÁROVÁ, Jana: Ekonomika investic, el. studijní opora, FAST VUT v Brně, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Richard Butler, Les Davies, Richard Pike and John Sharp: Strategic Investment Decisions, London and New York: Routledge, 1993