English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV051
NázevEkonomická statistika
Course nameEconomic Statistics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMartin Nový

Obsahové informace

Studenti získají vědomosti o předmětu a obsahu ekonomické statistiky. Výuka je zaměřena na statistiku ve stavebních podnicích a to zejména na statistiku cen, práce a mezd ve stavebnictví. Studenti zvládají metodiku měření a zkoumání statistických závislostí a definováním ukazatelů. Na základě zvládnuté teorie jsou schopni počítat indexy, sestavovat časové řady statistických údajů a používat je v praxi. Jsou způsobilí používat statistický software ke zkoumání souborů dat.
V předmětu se studenti seznámí s vývojem a současností ekonomické statistiky. Pro používání statistických dat je nezbytné pochopení vyjadřovacích prostředků statistiky. Bez zvládnutí principů zkoumání závislostí a měření ukazatelů nelze správně navrhovat ani používat výsledky statistických šetření. Statistická služba je v ČR organizována Českým statistickým úřadem a ministerstvy. Pozornost je zaměřena na ekonomickou statistiku a její jednotlivé směry. Součástí je i seznámení s vybraným statistickým softwarem.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj statistiky, její současné pojetí, předmět a obsah ekonomické statistiky, základní pojmy
 • 2. Statistické třídění
 • 3. Vyjadřovací prostředky statistiky
 • 4. Ukazatelé, indexy a rozdíly
 • 5. Časové řady
 • 6. Statistický software Minitab 15
 • 7. Statistická služba, související zákony, Český statistický úřad, získávání údajů, informace
 • 8. Statistika v podnicích
 • 9. Statistický výzkum
 • 10. Cenová statistika ve stavebnictví
 • 11. Statistika průmyslu
 • 12. Zvaná přednáška odborníka k aktuální statistické problematice (např. volby, sčítání lidu, Eurostat, zásadní inovace)
 • 13. Statistika práce a mezd, sociálního zabezpečení, školství, kultury a zdravotnictví, životní úrovně

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Program výuky, instrukce a pokyny
 • 3.-4. Určení základních statistických charakteristik souboru dat
 • 5.-6. Výpočet různých typů cenových indexů ze zadaných charakteristik prodeje
 • 7.-8. Časový přepočet základních rozpočtových nákladů budovy pomocí cenových indexů
 • 9.-10. Výpočet ceny zadané stavební práce a její záznam do statistického výkazu
 • 11-12. Výpočet časových řad různých druhů měsíčních indexů a jejich ročních kumulací
 • 13. Zápočet
Znalost matematických základů z oblasti pravděpodobnosti a matematické statistiky. Znalosti a dovednosti z oblasti pracovního inženýrství, ekonomiky práce, třídění a klasifikování stavební produkce a z oblasti cen ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

Český statistický úřad: URL, Praha: Český statistický úřad, 2015
NOVÝ, Marttin: Ekonomická statistika, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HINDLS, Richard: Statistika pro ekonomy, Praha: Professional Publishing, 2007
Kolektiv: Statistická ročenka České republiky, Praha: Český statistický úřad, 2015
MATRE, Joseph G a GILBREATH, Glenn H.: Statistics for business and economics, Homewood: Irwin, 1987
WONNACOTT, Thomas a WONNACOTT, Ronald: Statistika pro obchod a hospodářství, Praha: Victoria Publishing, 1994
SWOBODA, Helmut.: Moderní statistika, Praha: Svoboda, 1977
: Sbírka zákonů České republiky, Praha: Vydavatelství a nakladatelství MV ČR, 2015
: Statistika – ekonomicko-statistický časopis, Praha: Český statistický úřad, 2015
MACEK, Jan: Ekonomická statistika, Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002
PLACHKÝ, Milan: Ekonomická statistika, Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997