English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV016
NázevProjektové řízení
Course nameProject Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMartin Nový

Obsahové informace

Studenti získají obecné znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení. Osvojí si konkrétní postupy a metody v projektovém řízení realizace staveb. Zvládají proudovou metodu plánování, využívají časoprostorový graf pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování stavby. Zvládají problematiku rizik ve výstavbě. Vše tvoří znalostní základ pro realizaci projektů.
V předmětu se studenti seznámí s historií a současností projektového řízení. Pozornost je dále zaměřena na projekty spojené s výstavbou. Životní cyklus projektu se člení na jednotlivé fáze, které se zajišťují po stránce organizační a plánuje se jejich průběh. Probírají se techniky plánování se zaměřením na využití síťové analýzy pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Součástí výuky je i zvládnutí problematiky rizik ve výstavbě.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do projektového řízení - současné pojetí, historický vývoj, vhodnost použití, předmět a obsah, základní pojmy
 • 2. Projekt výstavby, stavba jako předmět výstavbového projektu, účastníci procesu výstavby, stavební legislativa
 • 3. Předinvestiční fáze projektu, iniciace, stanovení cílů, studie proveditelnosti, metoda logického rámce
 • 4. Vyhodnocení návrhu projektu, strukturování projektu výstavby, strukturování stavebního díla
 • 5. Organizace prací na projektu, účastníci projektu výstavby, druhy projektového managementu, personální zajištění
 • 6. Systém plánování projektu výstavby, historický vývoj, druhy, aktualizace a úrovně plánů projektu, techniky plánování projektu, termínové plánování v projektu výstavby
 • 7. Síťová analýza, metoda CPM, PERT, Ganttův diagram, plánování zdrojů a jeho výstupy, histogram zdrojů, nákladové plánování, finanční plánování
 • 8. Financování projektů, nabídkové ceny projektových prací, vztahy mezi účastníky projektu
 • 9. Funkce statistiky, základní pojmy, statistické třídění a registry, inflace, cenová statistika
 • 10. Management rizik a změn, rizikové inženýrství, řízení rizik projektu

Harmonogram cvičení

 • 1. Program výuky, instrukce a pokyny, přidělení témat semestrální práce
 • 2. Průběh projektu výstavby
 • 3. Zpracování vývojového diagramu průběhu projektu výstavby
 • 4. Strukturní plán projektu výstavby a jeho nákladové ocenění, 1. zadání - zpracování strukturního plánu konkrétní stavby
 • 5. Pokračování práce na 1. zadání
 • 6. Organizace projektu výstavby, 2. zadání - zpracování organigramu a funkčního diagramu konkrétní stavby
 • 7. Časový plán, 3. zadání - zpracování a analýza přehledného časového plánu konkrétní stavby pro hrubé fáze plánování a realizace, aktualizace a úprava tohoto plánu
 • 8. 3. zadání - zpracování plánu nákladů, plánu nasazení věcných zdrojů a finančního plánu
 • 9. Zápočtový test, odevzdání semestrální práce
 • 10. Odevzdání všech zpracovaných dokumentů ve složce. Zápočet.
Obecné znalosti prostředí stavební výroby v ČR, legislativní procesy spojené s výstavbou, dokumentace stavebních projektů, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy, základní znalosti v oblasti financování, cen a managementu ve stavebnictví.

Základní literatura předmětu

NOVÝ, Martin, NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projektové řízení staveb I., VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SVOZILOVÁ, Alena: Projektový management, Praha: Grada, 2011
LEVY, Sidney, M.: Project management in construction, New York: McGraw-Hill, 2002
DOLEŽAL, Jan, MÁCHAL, Pavel a LACKO, Branislav: Projektový management podle IPMA, Praha: Grada, 2012
JEŽKOVÁ, Zuzana, KREJČÍ, Hana, LACKO, Branislav a ŠVEC, Jaroslav: Projektové řízení - Jak zvládnout projekty, Kuřim: Akademické centrum studentských aktivit, 2014
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® guide). 5th ed., Newton Square: Project Management Institute, 2013