English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV012
NázevProjekt – Projektové řízení staveb 2
Course nameProject – Project Management of Building Constructions 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantMartin Nový

Obsahové informace

Studenti uplatní specifické znalosti a dovednosti z oblasti projektového řízení realizace stavby. Vypracují nabídku do veřejné obchodní soutěže. Využívají síťovou analýzu pro termínové, zdrojové, nákladové a finanční plánování. Zpracují návrh zařízení staveniště. Sestaví výstupy v programu Microsoft Project a Contec. Osvojí si konkrétní postupy a metody v přípravě a realizaci staveb na straně zhotovitele.
Na základě předaných soutěžních podmínek pro veřejnou obchodní soutěž a zadávacích podkladů vypracovat nabídku do této soutěže na realizaci zadaného stavebního celku. Jako podklad pro tuto nabídku zpracovat dokumentaci dodavatelské přípravy stavby obsahující strukturní plán, organizaci zakázky na stavbě, technologii stavebních prací, časové plány, návrh plánu organizace výstavby, dále plán nákladů a výnosů a finanční plán zakázky. Pro zpracování použít program Microsoft Project a Contec.

Harmonogram cvičení

  • 1. Zadání projektu a vymezení potřebných podkladů pro zpracování projektu
  • 2. Strukturní plán realizace zakázky
  • 3. Organizace zakázky na stavbě
  • 4. Technologie stavebních prací
  • 5.-6. Návrh zařízení staveniště
  • 7.-8. Časové plány stavebního celku
  • 9. Plán nákladů a výnosů
  • 10. Finanční plán zakázky
  • 11.–12. Vypracování nabídky do veřejné obchodní soutěže
  • 13. Prezentace a obhajoba projektu. Odevzdání projektu
Teoretické znalosti zaměřené na výstavbové projekty z pohledu zhotovitele staveb, stavebně technologickou přípravu a zařízení staveniště. Praktické použití specializovaných softwarů na řízení projektů.

Základní literatura předmětu

NOVÁKOVÁ, Jana a WALDHANS, Miloš: Projekt - Projektové řízení staveb II, Brno: FAST VUT v Brně, studijní opora, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LEVY, Sidney, M.: Project management in construction, New York: McGraw-Hill, 2002
MÜLLER, V.: Projektové řízení, Praha: Společnost pro projektové řízení, 2000
MATĚJKA, Vladimír: Management projektů spojených s výstavbou, Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2001
NĚMEC, Vladimír: Projektový management, Praha: Grada Publishing, 2002
JARSKÝ, Čeněk: Příprava a realizace staveb, Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2003
DOLANSKÝ, Václav, MĚKOTA, Vladimír a NĚMEC, Vladimír: Projektový management, Praha: Grada, 1996
KUBÁLEK, Tomáš a KUBÁLKOVÁ, Markéta: Řízení projektů v Microsoft Project 2010, Brno: Computer Press, 2010
Jarský Č.: Automatizovaná příprava a řízení staveb, CONTEC, Kralupy nad Vltavou, 2000
FRKOVÁ, Jana a TOMÁNKOVÁ, Jaroslava: Ekonomika stavebního díla 42 – Projekt z přípravy a řízení staveb, Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000