English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV005
NázevInvestování
Course nameInvestments

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Rozšíření znalostí zpracování technicko-ekonomických studií projektu o problematiku řízení rizika projektů a tvorby investičního programu podniku. Výpočet průměrných vážených nákladů kapitálu (WACC)pro stanovení diskontní sazby. Stanovení nákladů cizího a vlastního kapitálu.
Technicko-ekonomické studie. Finanční analýza a metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů. Řízení rizika projektů, klasifikace rizika a identifikace rizika, stanovení významnosti faktorů rizika, opatření ke snížení rizika. Investiční program a finanční plán podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1-2. Studie proveditelnosti – význam, náplň jednotlivých kapitol
 • 3-4. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektů
 • 5-6. Stanovení rizika investičních projektů
 • 7-8. Hodnocení rizika investičních projektů
 • 9-10. Investiční program a finanční plán podniku
 • 11-13. Optimalizace investičního programu

Harmonogram cvičení

 • 1.-2.Základní pojmy, přístupy, vztahy a výpočty z oblasti ekonomiky investic (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, současná hodnota a hodnocení ekonomické efektivnosti, inflace, riziko apod.)
 • 3.Projekt realizace a provozu administrativní budovy
 • 4.Projekt realizace a provozu administrativní budovy
 • 5.Podnikové náklady kapitálu, stanovení diskontní sazby, hodnocení vlastního vkladu do projektu
 • 6.Riziko investičních projektů, stanovení významnosti faktorů rizika
 • 7.Bod zvratu a provozní páka, bod zvratu z pohledu čisté současné hodnoty
 • 8.Analýza citlivosti ukazatelů projektu na změně vstupních veličin
 • 9.Zohlednění rizika při výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti - pravděpodobnostní stromy
 • 10.Optimalizace investičního programu firmy
 • 11.Respektování flexibility investičních projektů - reálné opce
 • 12.Závěrečný test
 • 13.Zápočet
Studie proveditelnosti, znalost ukazatelů pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, doba návratnosti), analýzy ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti.

Základní literatura předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana, FRIDRICH Jaroslav a PUCHÝŘ Bohumil: Ekonomika investic, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2002
FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů, Praha: GRADA Publishing, 2011
WIDEMAN, R. Max: Risk management, Project Management Institute, 1992

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KORYTÁROVÁ, Jana a kolektiv: Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011
LUMBY, Steve: Investment Appraisal and Financial Decisions, London: Chapman and Hall, 1999