English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV003
NázevEkonomika ve stavebnictvi
Course nameEconomy of Civil Engineering

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantRadek Dohnal

Obsahové informace

Získání orientace v problematice technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební zakázku. Základní orientace ve stavebním právu a stavebně technických disciplínách.
Úvod do problematiky technicko ekonomických disciplín (technické normování, odměňování, kalkulace), ekonomických disciplín (ceny, účetnictví, financování, daně, investice), obchodních a řídících disciplín (marketing, management, projectmanagement). Aplikace obecných poznatků na stavební zakázku. Vazba na stavební právo a stavebně technické disciplíny.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, základní pojmy, specifika
 • 2. Postavení podniku v národním hospodářství, odvětví stavebnictví a stavební podnik
 • 3. Normování práce a výkonu; Normování a odměňování ve stavební výrobě
 • 4. Třídění a klasifikace ve stavebnictví
 • 6. - 7. Kalkulace a tvorba cen
 • 8. Souhrnný rozpočet stavby
 • 9. Výnosy, náklady, hospodářský výsledek a vztahy mezi nimi
 • 10. Založení podniku, sanace a jeho zánik, sdružování podniků, typy sdružování ve stavební výrobě
 • 11. Zadávání veřejných zakázek
 • 12. Řízení investic
 • 13. Marketing a management

Harmonogram cvičení

 • 1. - 2. Odměňování a normování ve stavebnictví
 • 3. - 4. Výkonové normy
 • 5. - 6. Mzdy
 • 7. - 8. Ekonomická efektivnost stavebních investic
 • 9. - 12. Oceňování ve stavebnictví, ceny stavebních prací, rozpočty stavebních děl a dodávek stavebních prací
 • 13. Zápočet
Schopnost orientovat se v ekonomice stavebního podniku

Základní literatura předmětu

Marková L. a kol.: Základy ekonomiky stavebního podniku, Akademické nakladatelství CERM, 2013
Wöhe, Günter: Úvod do podnikového hospodářství, C.H. Beck, 2007
Poh Jens: Building Science: Concepts and Application, John Wiley a son, Ltd. , 2011
BLACK, Alan W., Joseph W. EATON, Cyril CHARRON, Ouiddad LABBANI-IGBIDA a El Mustapha MOUADDIB: Institution Building and Development, John Wiley a son, Ltd. , 0