English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCU051
NázevAlgoritmizace a programování
Course nameAlgorithms and Programming

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Absolventi předmětu si osvojí dovednosti v oblasti strukturovaného návrhu algoritmů a jejich implementace v jazyce Visual Basic. Získají způsobilost v použití objektových knihoven jazyka a kompatibilních aplikací. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali sebedůvěru při samostatném řešení inženýrských úloh a problémů a nemuseli se spoléhat na služby a produkty třetích stran. Rozšířené aplikační rozhraní umožňuje studentům využívat své algoritmy i v jiných produktech, zejména tabulkových kalkulátorech a CAD. Získané znalosti a dovednosti v oblasti algoritmizace a programování umožní absolventům tvůrčí využití výpočetní techniky ve všech technických oborech.
Tvorba programů a aplikací v prostředí Microsoft Visual Basic.
Základní algoritmy, strukturované programování, objektově orientované programování, aplikační knihovny objektů a jejich využití, řešení inženýrských úloh, simulační a animační techniky. Aplikace elementárních numerických metod v úlohách mechaniky kontinua.

Harmonogram přednášky

 • 1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka.
 • 2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz.
 • 3. Funkce a procedury (způsoby volání a předávání parametrů, globální a lokální proměnné).
 • 4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy.
 • 5. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
 • 6. Práce se strukturovanou proměnnou.
 • 7. Strukturované a objektově orientované programování, programování řízené událostmi.
 • 8. Aplikační knihovny objektů.
 • 9. Základy simulace, využití numerických metod.
 • 10. Animační techniky, programový projekt.
 • 11. Práce se souborovým systémem, algoritmy datových konverzí.
 • 12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy, počáteční úloha.
 • 13. Příklady řešení inženýrských úloh. Pokročilé řešení a animace velkých deformací.

Harmonogram cvičení

 • 1. Vývojové prostředí, první program, překlad a spuštění programu.
 • 2. Vstup a výstup v programu, použití jednoduchých funkcí, program pro řešení algebraických rovnic.
 • 3. Rozhodovací struktury, jednoduchý cyklus, program pro součet nekonečné řady.
 • 4. Uživatelské funkce a procedury, vlastní program pro výpočet transcendentní funkce.
 • 5. Prostředí tabulkového kalkulátoru pro formátovaný vstup a výstup dat. Programy pro generování dat v tabulkách.
 • 6. Strukturované proměnné, programy pro maticové operace a statistické výpočty.
 • 7. Využití objektové knihovny MS pro tvorbu grafu, program pro řešení počáteční úlohy.
 • 8. Algoritmy pro simulaci a animaci, program simulace a vizualizace vývoje nelineárního systému.
 • 9. Důležité objekty knihovny MS Excel, program pro automatizované řešení komplexní inženýrské úlohy.
 • 10. Objektová knihovna v prostředí MS Word, programy pro automatizované zpracování dokumentu.
 • 11. Knihovna pro práci se systémem souborů, programy automatizovaného zpracování a konverze dat.
 • 12. Programy pro řešení úlohy velkých deformací z oblasti nelineární mechaniky kontinua.
 • 13. Testování dovedností - samostatná tvorba a ladění programu.
Základy algoritmizace a programování, základní znalost technické angličtiny

Základní literatura předmětu

WIRTH, Nicolas: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KNUTH, D. E.: Fundamental Algorithms. Third Edition., Addison-Wesley, 1997
KRÁL, Martin: Excel VBA, Computer Press, 2010
HALVORSON, Michael: Microsoft Visual Basic, Computer Press, 2010