English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCU001
NázevInformatika (R)
Course nameInformatics (R)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantHelena Novotná

Obsahové informace

Absolventi předmětu získají dovednosti v oblasti tvorby parametrického modelu budovy (BIM) a možností využití dat pro řízení a koordinaci výstavbových projektů. Dále budou představeny principy koordinace a vykazování stavebních prvků s využitím dat 2D dokumentace. Předmět je nadstavbou nad vyučovanými předměty z oblasti CAD. Je určen pro studenty oboru TST, kteří mají zájem si rozšířit vědomosti o počítačovém navrhování ve stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM, Building Information Modeling (informační model budovy). Získané znalosti a dovednosti umožní absolventům efektivní využití výpočetní techniky pro stavbu od úvodního koncepčního návrhu až po výstavbu.
• Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví ve 2D, 3D a pomocí technologie BIM (Revit).
• Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu a jednotlivých stavebních prvků.
• Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v projektu.
• Využití dat, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
• Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
• Využití dat z pohledu dodavatele stavby, architekta a projektanta pro řízení a koordinaci výstavbových projektů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Využití digitálních technologií pro projektové řízení.
 • 2. Úvod do BIM, představení možností BIM modelu pro simulace a analýzy.
 • 3. BIM – Princip časové návaznosti v rámci modelu BIM.
 • 4.–9. BIM – Základy modelování stavebních konstrukcí.
 • 10–11. BIM – Zpracování dílčích profesí (TZB).
 • 12. Další využití BIM modelu (spolupráce jednotlivých profesí a účastníků projektu, správa budovy – Facility Management).
 • 13. Koordinace staveb a možnosti vykazování z výkresových podkladů ve 2D.

Harmonogram cvičení

 • 1. Nástroje pro využití digitálních technologií pro projektové řízení.
 • 2. BIM – Seznámení s programy podporující BIM, zásady tvorby prostorového modelu.
 • 3. BIM – Tvorba podlaží, řezu a pohledů, práce s osnovou, tvorba vazeb.
 • 4. BIM – Tvorba svislých a vodorovných konstrukcí (stěny, sloupy, stropy).
 • 5. BIM – Tvorba výplní otvorů (okna, dveře, obvodový plášť).
 • 6. BIM – Tvorba fází projektu (stávající, bourané, nové).
 • 7.–8. BIM – Vykazování stavebních prvků a zpracování dat BIM modelu (tabulky, legendy, výkresová dokumentace).
 • 9.–10. BIM – Tvorba základních rozvodů TZB (voda, kanalizace, vzduchotechnika).
 • 11. BIM – Simulace a analýzy (oslunění, osvětlení, energetické hodnocení budov, …).
 • 12. Koordinace 2D – Princip koordinace velkých územních a stavebních celků při práci s 2D daty.
 • 13. Vykazování 2D – Vykazování stavebních prvků z výkresové dokumentace zpracovávané ve 2D (DWG výkresy), vytvoření výkazu výměr, export a propojení s tabulkovým procesorem (MS Excel).
Modelování v rovině (2D), základní znalosti z pozemního stavitelství a technologie staveb.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

NOVOTNÁ, Helena: Architektonické aplikace CAD – Revit Architecture. Moodle, FAST VUT, 2010
NOVOTNÁ, Helena: Základy BIM – Revit Architecture seznámení s programem, FAST VUT, 2014
CIMALA, Lukáš, NOVOTNÝ Jakub, REMEŠ Josef, VYHNÁLEK Rudolf: Revit ve stavební praxi, FAST VUT, 2014